Дo

заинтересованите проектанти за участие в процедура за предварителен подбор на изпълнител на проектантски дейности

От

„Автомагистрали” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес, info@avtomagistrali.com

П О К А Н А

Във връзка с необходимостта от привличането на проектанти за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД, дружеството би желало да покани всички заинтересовани лица да вземат участие в процедура за предварителен подбор за проектиране на следните три обекта от АМ „Хемус“:

Участък 4 от края на пътен възел „Плевен“ (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км139+340=км 137+800 до км 166+144.09, с дължина 28.344 км.

Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път IIІ-301) до път III-303 включително пътен възел, от км 166+144.09 до км 189+344, с дължина 23.2 км.

Участък 6 от края на пътен възел на път III-303 до път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000, с дължина 32.656км.

В предмета на настоящата поръчка се включва:

1. Изработване на технически проекти за горепосочените участъци: Изработване на технически проекти при максимално придържане към одобреното от МОСВ трасе по следата на предоставеният идеен проект, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на технически проект. Изработеното проектно решение трябва да осигурява съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ. Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта, части и да бъде изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т.н.

2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности и дейности установени след сключване на договора: Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на техническите, по следата на идейния проект, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на технически проект за съответния участък, Техническата спецификация на АПИ от 2014 г. и другите приложими нормативни изисквания, както и необходимостта от извършване на такива дейности, установени след сключване на договора, но необходими за цялостното завършване на строежа.

3. Съгласуване на техническите проекти: Извършване на всички необходими съгласувания на техническите проекти с всички компетентни органи, експлоатационни дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

4. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнение на задълженията като проектант, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.

5. Отстраняване на недостатъци на проектите: Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проектите, установени в хода на извършване на проверките от АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и/или консултанта, извършващ оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.

6. Изисквания към изработването на техническите проекти: Техническите проекти трябва да се изработят съгласно приетите решения в идейния проект и заданието за изработване на технически проект.

Изискванията към проектите са посочени в заданието за изработване на технически проект. Приложенията към заданията за изготвяне на техническите проекти за посочените участъци са на разположение в офиса на „Автомагистрали“ ЕАД при поискване.

Участниците следва да отварят на изискванията, посочени в приложението към настоящата покана. Наличието на изискванията за участие следва да бъде доказано с представянето на съответните документи. На избраните участници ще бъде предложен рамков договор за извършване на проектантски дейности.

Тъй като „Автомагистрали“ ЕАД ще извършва проектиране, дружеството си запазва правото, след приключване на процедурата, да избере кои части от техническия проект да бъдат възложени.

Офертите се представят всеки работен ден от 9.00 до 17,00 ч. в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, етаж 4.

Краен срок за представяне на офертите – до 17:00 часа на 08.04.2019 г.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Технически и професионални изисквания към участниците:

Изисква се участникът в процедурата през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на автомагистрала с обща дължина минимум 5 км и с габарит не по-малък от Г 25.5 метра;

б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ не по-малко от 6 000 кв.м и с единичен отвор не по-малък от 20 метра;

УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.1.1: Участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

1. Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изготвяне на технически / идеен проект за ново строителство на автомагистрали.

2. За „изготвен технически / идеен проект се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!

3. Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта!

При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника.

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на процедурата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство на пътища.

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

Изисква се участникът в процедурата, да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

Ръководител проектантски екип - 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност Транспортно строителство или еквивалентна.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на проектантски екип на минимум 2 (два) изпълнени технически / идейни проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали с габарит не по-малък от Г25.5 и пътни съоръжения към тях в страната и/или на автомагистрали с еквивалентни характеристики извън страната

Проектант по част „Пътна“ – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност Транспортно строителство или еквивалентна..

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в минимум 2 (два) изготвени технически / идейни проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали с габарит не по-малък от Г25.5 и пътни съоръжения към тях в страната и/или на автомагистрали с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „Конструктивна” – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): строителен инженер.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в минимум 2 (два) изготвени технически / идейни проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на автомагистрали и на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „Геология“ – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Инженерна геология и хидрогеология” или „Хидрогеология и инженерна геология“ или еквивалентна.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на инженерно - геоложки проучвания в минимум 2 (два) изготвени технически / идейни проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на автомагистрали и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „Геодезия” – 1 (един) брой:

Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”, или еквивалентна.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 2 (два) изготвени технически / идейни проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на автомагистрали, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.1.3: Участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник!

2. За изготвен технически / идеен проект се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!

В тези случаи, както и при сключване на договор, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

Изисква се участникът в процедурата, да разполага с минимален набор от техническо оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на поръчката

1.4.1. Техническо оборудване:

* Транспортни средства – 3 бр.;

* Тотални станции – 3 бр.;

* Нивелири – 3 бр.;

* GPS приемник и/или GPS система – 1 бр.;

* Компютърни конфигурации с лицензирана операционна система – 15 бр.;

* Преносими компютри с лицензирана операционна система – 3 бр.;

* Копирни и/или принтер машини – 2 бр.;

* Широкоформатни принтери (плотери) – 2 бр.

Информацията по тази точка се представя в таблична форма на попълнено Приложение списък на техн. оборудване за изпълнение на договора. Списъкът съдържа наименование на оборудването и номера на фактурата, с която е закупено или друг документ доказващ (удостоверяващ) собственост.

1.4.2. Приложен и специализиран софтуер:

* Програми за двуизмерно и триизмерно чертане и автоматизирано изработване на чертежи – 15 бр. лизенз;

* Програми за триизмерно проектиране на пътища с версии не по-стари от три години от годината на провеждане на поръчката – 3 бр. лиценз;

* Текстообработващи програми за оформяна на текстовата част към проектната документация – 3 бр. лиценз

Информацията по тази точка се представя в таблична форма на попълнено Приложение списък на софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на поръчката. Списъкът съдържа наименование на софтуера (приложен и специализиран), области на приложението му при изпълнението на ППР и лиценза (сериен номер) и номера на фактурата, с която е закупен лиценза.

Методика за оценка на процедура за избор на проектант

Всяка оферта, отговаряща на изискванията, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО), с която участва в крайното класиране. Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

КО = КО1 + КО2, където

КО1 –срок за изпълнение-има относително тежест 20 точки;

КО2 – техническо предложение- има относително тежест 80 точки.

Комплексната оценка, формирана като сума от оценките за показателите в методиката, има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът, събрал най-голям брой точки.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ

КО1. Срок за изпълнение, с относителна тежест 20 точки. Оценката по показателя се определя въз основа на предложенията на участниците, като най-изгодното предложение получава 20 точки, a всяко следващо с “X” точки по-малко.

*X= максималния брой точки/ броя на участниците

Максималният срок за изготвяне на технически проект съгласно заданието е 130 дни.

КО2. Техническо предложение, с относителна тежест 80 точки:

Скалата за оценка е четиристепенна: 35, 50, 65 и 80 точки, в съответствие с обосновката на последователността и взаимната съгласуваност/обвързаност на предлаганите за изпълнение дейности, съгласно изискванията на „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ. В тази част от офертата си участникът следва да представи Техническо предложение, което съдържа като минимум: последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект; дейностите по съгласуване и предаване на техническия проект и е представен График за изпълнение на проектирането, който съдържа последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект, съгласно утвърденото Задание за изработване на технически проект, изискванията на „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база.

Показател „Техническо предложение”

Оценка

(Точки)

Максимален брой точки 80 т.

В предложението са посочени последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект; дейностите по съгласуване и предаване на техническия проект и е представен График за изпълнение на проектирането, който съдържа последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект, съгласно утвърденото Задание за изработване на техническия проект, изискванията на „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база.

35 т.

50 точки получава предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа като минимум поне един от посочените три надграждащи елементи:

Представена е организация на екипа от проектанти, като са разписани задачите на експертите при изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект, съгласно утвърденото Задание за изработване на технически проект, изискванията на „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база и необходимите ресурси за реализацията им, т.е. има обозначено начало, край и резултат;

Предложени са мерки за вътрешен контрол в организацията на работата, с които да се реализира качествено и навреме изпълнението на дейностите по изготвяне на техническия проект, като всяка мярка следва да бъде придружена със следното: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка;

Посочена е управленската структура и комуникацията между експертите проектанти, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и комуникацията им с „Автомагистрали“ ЕАД, АПИ и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на изготвяне на техническия проект. Представени са начините и подхода, чрез които ще се постигне координация в процеса на техническия проект, за да се гарантира качественото и срочно изпълнение на проектирането.

50 т.

65 точки получава предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа като минимум поне две от посочените три надграждащи елементи:

1. Представена е организация на екипа от проектанти, като са разписани задачите на експертите при изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект, съгласно утвърденото Задание за изработване на технически проект, изискванията на „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база и необходимите ресурси за реализацията им, т.е. има обозначено начало, край и резултат;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол в организацията на работата, с които да се реализира качествено и навреме изпълнението на дейностите по изготвяне на техническия проект, като всяка мярка следва да бъде придружена със следното: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка;

3. Посочена е управленската структура и комуникацията между експертите проектанти, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и комуникацията им с „Автомагистрали“ ЕАД, АПИ и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на изготвяне на техническия проект. Представени са начините и подхода, чрез които ще се постигне координация в техническия проект, за да се гарантира качественото и срочно изпълнение на проектирането.

65 т.

80 точки получава предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа всичките посочени три надграждащи елементи:

1. Представена е организация на екипа от проектанти, като са разписани задачите на експертите при изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект, съгласно утвърденото Задание за изработване на технически проект, изискванията на „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база и необходимите ресурси за реализацията им, т.е. има обозначено начало, край и резултат;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол в организацията на работата, с които да се реализира качествено и навреме изпълнението на дейностите по изготвяне на техническия проект, като всяка мярка следва да бъде придружена със следното: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка;

3. Посочена е управленската структура и комуникацията между експертите проектанти, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и комуникацията им с „Автомагистрали“ ЕАД, АПИ и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на изготвяне на техническия проект. Представени са начините и подхода, чрез които ще се постигне координация в процеса по изготвяне на техническия проект, за да се гарантира качественото и срочно изпълнение на проектирането.

80 т.