ПОВТОРНА ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА БАНКА ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

На основание чл. 13 „б“, от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерски съвет от 2003 г. и Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, Автомагистрали ЕАД приема оферти за избор на изпълнител за комплексно банково обслужване.

Изисквания за изпълнение на поръчката:

В настоящата повторна покана се допускат участници, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на Република България, със структурни поделения на територията на гр. София, спрямо които от страна на БНБ не са налагани мерки по реда на чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции през последните дванадесет месеца, и спрямо които не са налице обстоятелства за отстраняване, съгласно документацията за участие по настоящата покана.

Офертите ще се оценяват по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, съгласно одобрената методика за оценка.

Показатели за оценка:

Неколичествени критерии, сотносителна тежест 40 точки: надеждност на платформа за интернет банкиране – 10 т.; срок за обслужване на плащанията – 20 т.; развитие на клонова мрежа в гр. София – 10 т.

Количествени критерии, сотносителна тежест 60 точки: такси и комисиони по предоставяне на платежни и свързани услуги – 60 т;

Подробно описание и съдържание на документацията е достъпно на сайта на МРРБ и на сайта на „Автомагистрали“ ЕАД

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, на следния адрес: гр. София 1618, бул. Цар Борис III No 215, ет. 4, до 16.30 часа на 24.02.2020г. Върху плика участникът посочва „Оферта за участие в процедура по избор на банка за комплексно банково обслужване на Автомагистрали ЕАД”. Върху плика следва да бъдат обозначени и данни за участника - наименование, адрес, лице за контакт, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

в процедура по избор на банка за комплексно банково обслужване на Автомагистрали ЕАД

от ....................................... (банка),

представлявана от ............................................... (трите имена, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

заявяваме нашето желание за участие в настоящата процедура и удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие.

Нашето предложение включва:

 • Квалификационни документи за участие.
 • Предложение за изпълнение на поръчката по неколичествени показатели.
 • Предложение за изпълнение на поръчката по количествени показатели.
 • ......................(други, по преценка на участника)

Дата: ............................ г. Подпис, печат

Име на представляващия/упълномощеното лице

Длъжност


У К А З А Н И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА БАНКА ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

УТВЪРДИЛ:

Стоян Беличев,

Изпълнителен директор

(подпис и печат)

2020 г.

І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Поканата цели избор на финансови институции за комплексно банково обслужване на Автомагистрали ЕАД, в т.ч. предоставяне на платежни и свързани услуги, в съответствие с добрата банкова практика и съобразно приоритетите, посочени в Приложения №4 и №5;

Настоящата документация е изготвена на основание Заповед № З- 25/27.01.2020г., на Изпълнителния Директор на Автомагистрали ЕАД и съдържа информация, която дава възможност на кандидатите да се запознаят с условията за участие в процедурата и реда за нейното провеждане.

Настоящата процедура се провежда в съответствие с Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 23.05.2003 г. (ПРУПДТДДУК, Правилника), като терминът Възложител се прилага по смисъла на Правилника.

Срок на изпълнение на поръчката – 5(пет) години, считано от датата на сключване на договора.

Разходи за участие – всички разходи свързани с участието в настоящата процедура са за сметка на участниците и не подлежат на възстановяване.

Съдържание на документацията:

 • Покана
 • Указания за участие в процедурата.
 • Методика за оценяване на предложенията.
 • Образци.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ІІ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

 • Заявление за участие – по образец /Приложение №1/
 • Административни сведения – по образец /Приложение №2/
 • Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случайсе попълва и прилага декларация за регистрация по ЗТР – по образец /Приложение №3/.
 • Копие от лиценз за извършване на банкова дейност.
 • Декларация (свободен текст) за неналагането от БНБ на мерки по реда на чл. 103, ал. 2 от Закона за кредитните институции през последните дванадесет месеца.
 • Декларация за липсата на обстоятелства по образец /Приложение № 6/
 • Предложението се изготвя съгласно приложените в настоящата документация образци – Предложение за изпълнение по неколичествени показатели /Приложение №4/ и Предложение за изпълнение по количествени показатели /приложение №5/
 • Предложението, както и всички квалификационни документи, се подписват от законния представител на участника или от изрично упълномощено за целта лице. В случай, че офертата е подписана от упълномощен предстгавител, в плика с квалификационни документи се представя нотариално зъверено пълномощно за представителство.

Квалификационните документи се поставят в плик с надпис „Квалификационни документи”, с обозначаване името на участника и предмета на поканата.

ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

Предложението за комплексно банково обслужване се поставя в плик с надпис „Предложение за комплексно банково обслужване”, с обозначаване името на участника и предмета на поканата.

ІV. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Пликове „Квалификационни документи” и „Предложение за комплексно банково обслужване”, се поставят и запечатват в общ плик с надпис „Оферта за участие в процедура по избор на банка за комплексно банково обслужване на Автомагистрали ЕАД”. Върху плика следва да бъдат обозначени и данни за участника - наименование, адрес, лице за контакт, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, на следния адрес: гр. София 1618, бул. Цар Борис III No 215, ет. 4, до 16.30 часа на 24.02.2020г. На приносителят се издава документ, отразяващ входящия номер на офертата. Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на настоящата покана. Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник офертата, която:

 • е постъпила в незапечатан или прозрачен плик;
 • е постъпила в нарушена цялост;
 • е постъпила след изтичане на крайния срок.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

При представени оферти от по-малко от 5 /пет/ кандидата ще бъде проведен повторен конкурс по смисъла на т.4.6 от Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции, съгласно Приложение № 3 към чл. 13 „б“ от ПРУПДТДДУК.

Срокът на валидност на офертите е 60 /шестдесет/ дни от датата на подаване на офертите.

Участникът, избран за изпълнител ще бъде уведомен писмено и ще бъде поканен за сключване на договор. Договорът се сключва по образец на съответната банка и е за срок от 5/пет/ години, считано от датата на неговото подписване. В договора следва да е включена клауза, предвиждаща неговото удължаване при същите условия, за срок от 3 месеца или до провеждане на нова процедура и избор на банки, което от двете настъпи първо.

V. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценителната комисия, назначена от Изпълнителния Директор на Автомагистрали ЕАД отваря всички редовно подадени оферти на следващия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаването им. Комисията извършва преглед на съдържанието на офертите. Ако оферта на участник не е окомплектована и/или оформена съгласно настоящите указания, то същата се отстранява от по-нататъшно участие, без да се разглежда по същество.

Комисията оценява подадените оферти съгласно утвърдената и приложена към настоящата документация методика.

VІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

След приключване работата на оценителната комисия, всички участници се уведомяват писмено за резултатите от проведената процедура.

VІІ.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Автомагистрали ЕАД попада в приложното поле на т.3 от Приложение № 3 към чл. 13б на ПРУПДТДДУК и сключва договор за комплексно банково обслужване с участниците, класирани на първo мястo. Договорът се изготвя в съответствие с добрата банкова практика и при съблюдаване на предложените в офертата на съответния участник параметри.