До заинтересовани дружества

предлагащи мобилни услуги

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана„Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на дружество изпълнител за мобилни услуги за нуждите на дружеството, съгласно следното Задание:

Описание на заданието:

С настоящата покана„Автомагистрали” ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на мобилен оператор, който да предоставя мобилни телефонни и интернет услуги за нуждите на дружеството, чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM , UMTS и LTE, на територията на Република България и извън нея, и допълнителни услуги, в съответствие с Техническата спецификация на „Автомагистрали“ ЕАД.

Техническаспецификация:

При изпълнението на поръчката, участникът избран за Изпълнител трябва да спазва всички нормативни актове на българското право, както и приложимите норми на правото на Европейския съюз, отнасящи се до предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие. Предложената телекомуникационна услуга трябва да отговаря на БДС и на задължителните изисквания, посочени от Възложителя. Предоставяната от Изпълнителя услуга следва да включва осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарти GSM, UMTS и LTE и свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни клетъчни мрежи на територията на Република България и чужбина, за приблизително 135 (сто тридесет и пет) абоната, както следва:

 • Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори между абонатите в групата и в мрежата на оператора;
 • Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори къммрежата на оператора извън абонатите от групата;
 • Осигуряване възможност за провеждане на безплатни разговори към други мобилни и фиксирани мрежи;
 • Осигуряване възможност за провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи;
 • Осигуряване възможност за провеждане на разговори в роуминг;
  • Възможности за закупуване на GSM апарати на преференциални цени;
  • Възможност за определяне на различни месечни лимити на изходящите разговори на всяка заявена СИМ-карта;
  • Възможност за определяне на допълнително предлаганите услуги /MMS, WAP, GPRS, гласова поща, роуминг и др./, до които всеки абонат ще има достъп и др.

  Всички предоставени и обслужвани от Изпълнителя СИМ-карти трябва да са включени в „затворена група”. Териториалното покритие за предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарти GSM и UMTS на участника, следва да бъде минимум 90 % от територията на страната.

  Участниците трябва да предоставят на Възложителя отстъпки за лоялен и/или корпоративен клиент. Участниците трябва да предоставят на Възложителя субсидия за мобилни телефони и СИМ-карти. Участниците трябва да предоставят на Възложителя възможности за осъществяване на гаранционен и следгаранционен сервиз за апаратите, закупени от Възложителя. Участниците следва да предоставят на Възложителя без допълнително заплащане:

  Участниците могат да предоставят на Възложителя и други допълнителни услуги, като например:

  Офертата трябва да имат съдържание, както следва:

  • Цена на месечен план с минимум 3 GB интернет трафик на максимална скорост;
  • Цена на месечен план с минимум 12 GB интернет трафик на максимална скорост;
  • Включените минути във всеки от представените планове;
  • цена на разговор след изчерпване на лимит от безплатни минути, ако има такава;
  • цени на разговори в мрежата, групата, към други мрежи и национални фиксирани, ако има такива;
  • Брой СМС и цена на СМС ;
  • Марки и модели телефони които към момента се предлагат за корпоративни клиенти с тяхната цена и гаранционен срок;
  • начин на плащане и срок;
  • Други условия и отстъпки които не са изброени по-горе;

  Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти,по възможност факс и електронен адрес.

  Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в поканата на Възложителя в един общ запечатан непрозрачен плик. Офертите се представят всеки работен ден от 8,30 до 16,30 ч. в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. “Цар Борис III” №215 eт. 4.

  Краен срок запредставяне на офертите – до 14:30 часа на 17.12.2019 г.

  Лице за контакти:

  Александър Топкаров – Ръководител отдел „Доставки“

  Тел: 0885223705

  Имейл: a_topkarov@avtomagistrali.com

  ДАТА:

  11.12.2019г.