ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,

info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ИЗБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА ДОСТАВКА НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обекти на „Автомагистрали“ ЕАД

Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00 часа на 18.09.2020г. /петък/