ПОКАНА

за участие в поръчка с предмет:

ПОДБОР НА КОНТРАГЕНТИ ЗА НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ЗАСАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

за изпълнение на дейности на обекти на „Автомагистрали“ ЕАД

Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с горепосочената поръчка, Ви каним да ни представите оферта за участие в нея, при условия, подробно описани в приложените към настоящата покана Условия за участие.