Дo

заинтересованите лица за участие в процедура за избор на проектанти

за разработване на технически проекти

От

„Автомагистрали” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618, имейл адрес,info@avtomagistrali.com

П О К А Н А

Във връзка с предстоящо изпълнение на технически проекти и необходимостта от привличането на проектанти за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД, дружеството би желало да покани всички заинтересовани лица да вземат участие в процедура за избор на проектанти за проектиране на следните три обекта от АМ „Хемус“:

 • Участък 7 от км 222+000 (след пресичането на път I-5) до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 - по идеен проект);
 • Участък 8 от км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51- по идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект);
 • Участък 9 от км 299+000 (след пътен възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4 с път III-5102),

В предмета на настоящата поръчка се включва:

1. Изработване на технически проекти за горепосочените участъци:

1.1. Участък 7 от км 222+00 до км 265+600: Изработване на технически проект, вариантни решения и ПУП – парцеларан план, при максимално придържане по одобреното от МОСВ трасе и по възможност избягване на свлачищни участъци, съгласно Заданието за проектиране. Изработеното проектно решение трябва да осигурява съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ. Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта, части и да бъде изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т.н.

Изпълнението на Проектантските работи ще се извърши в четири междинни етапа, както следва:

Първи междинен етап -. Етапът включва времето за оптимизиране на одобреното от МОСВ трасе, с максимално придържане към обхвата, разгледан в доклада по ОВОС, с технически елементи съответстващи на проектна скорост Vпр=120км/ч и габарит Г27 за разглеждане от ЕТИС на АПИ.

Проектната разработка следва да включва вариантни решения на трасето, разработени на база предварително инженерно геоложко проучване; проектни предложения за пътни възли; конструктивни схеми на съоръженията ( в т.ч. мостове, виадукти, надлези и др.) ; екологичен анализ на вариантните решения с предложени адекватни мерки за опазване на предмета на зоните; сравнение на вариантите по технически, икономически и екологични показатели.

Втори междинен етап, в обем на проектантските работи, съгласно първи етап от заданието за проектиране–Етапът включва извършване на геодезически дейности, инженерно-геоложки проучвания, ситуационно и нивелетно решение на директното трасе и пътни възли на трасето по одобрения вариант от първи междинен етап и други дейности, подробно описани в Заданието за проектиране.

Трети междинен етап, в обем на проектантските работи, съгласно втори етап от задание за проектиране („Съществено завършване на проектантските работи”) – изготвяне на Техническия проект в обем и съдържание съгласно втори етап от заданието за проектиране. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества и администрации няма да се счита за завършена.

Четвърти междинен етап, в обем на проектантските работи, съгласно трети междинен етап от задание за проектиране: („Окончателно завършване на проектантските работи”) Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива, и окончателно предаване на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

1.2. Участък 8 от км 265+600 до км 299+000: Изработване на технически проект при максимално придържане към одобреното от МОСВ трасе съгласно предоставеният идеен проект, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на техническия проект. Изработеното проектно решение трябва да осигурява съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ. Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта, части и да бъде изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т.н.

Първи междинен етап („Съществено завършване на проектантските работи”) – изготвяне на Техническия проект в обем и съдържание съгласно заданието за проектиране. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества и администрации няма да се счита за завършена.

Втори междинен етап („Окончателно завършване на проектантските работи”)= Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива, и окончателно предаване на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

1.3. Участък 9 от км 299+000 до км 310+940: Изработване на технически проект при максимално придържане към одобреното от МОСВ трасе съгласно предоставеният идеен проект, в обем и съдържание, определени в Заданието за изработване на техническия проект. Изработеното проектно решение трябва да осигурява съответствието с изискванията към строежите по реда на чл. 169 от ЗУТ. Проектната документация да осигурява всички необходими, съобразно спецификата на обекта, части и да бъде изработена в обем и съдържание, достатъчни за изпълнение на строителството, с конкретни проектни решения, видове и количества СМР и т.н.

Първи междинен етап („Съществено завършване на проектантските работи”) – изготвяне на Техническия проект в обем и съдържание съгласно заданието за проектиране. Разработка, която не е предварително съгласувана със съответните експлоатационни дружества и администрации няма да се счита за завършена.

Втори междинен етап („Окончателно завършване на проектантските работи”) Този етап включва времето за отстраняване на забележки по проекта, ако има такива, и окончателно предаване на изискуемите оригинали и копия на съгласувания с експлоатационните дружества и администрации Технически проект.

2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности и дейности установени след сключване на договора: Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на Техническия проект, съгласно идейния проект, Заданието за изработване на технически проект, Техническата спецификация на АПИ от 2014 г. и другите приложими нормативни изисквания, както и необходимостта от извършване на такива дейности, установени след сключване на договора, но необходими за цялостното завършване на строежа.

3. Съгласуване на техническите проекти: Извършване на всички необходими проучвателно работи, набавяне на изходни данни, както и съгласувания на техническите проекти с всички компетентни органи, експлоатационни дружества иадминистрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

4. Осъществяване на авторски надзор: Изпълнение на задълженията като проектант, включително осъществяване на авторски надзор по реда на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.

5. Отстраняване на недостатъци на проектите: Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проектите, установени в хода на извършване на проверките от АПИ, „Автомагистрали“ ЕАД и/или консултанта, извършващ оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.

6. Изисквания към изработването на техническите проекти: Техническите проекти трябва да се изработят съгласно приетите решения в идейния проект и заданието за проектиране, предоставено от АПИ.

Изискванията към проектите са посочени в заданието за изработване на технически проект от АПИ. Приложенията към заданията за проектиране за посочените участъци са качени на линк за сваляне към поканата.

Участниците следва да отговарят на изискванията, посочени в приложението към настоящата покана. Наличието на изискванията за участие следва да бъде доказано с представянето на съответните документи. На избраните участници ще бъде предложен договор за извършване на проектантски дейности.

Офертите се представят, в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17,00 ч. в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, етаж 4.

Краен срок за представяне на офертите – до 16:30 часа на 19.03.2020 г.

Приложение:

 • Изисквания към участниците и методика за оценяване
 • Линкове за сваляне на проектната документация и задания за проектиране на участъци 7, 8 и 9;

05.03.2020 г.

Първи линк : https://dox.abv.bg/download?id=f96062d295 , Участък 7

Втори линк: https://dox.abv.bg/download?id=5ac9347d66 , Участък 8 и 9


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 • Икономически и финансови изисквания:
 • Технически и професионални изисквания към участниците:

за последните 3 /три / приключили финансови години участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от:

 • за участък 7 –6 000 000 лв. без ДДС;
 • за участък 8 – 3 500 000 лв. без ДДС;
 • за участък 9- 1 250 000 лв. без ДДС.
 • за участък 7 - минимална дължина - 10 км и габарит Г27;
 • за участък 8 - минимална дължина 10 км и габарит Г27;
 • за участък 9 - минимална дължина - 5 км и габарит Г27.

2.1 .Изисква се участникът в процедурата през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на автомагистрала с минимална дължина и габарит не по-малък от:

 • за участък 7 - минимална дължина - 10 км и габарит Г27;
 • за участък 8 - минимална дължина 10 км и габарит Г27;
 • за участък 9 - минимална дължина - 5 км и габарит Г27.

б) проектиране на минимум 1 мостово съоръжение с площ и единичен отвор не по-малък от:

 • за участък 7 - площ не по-малка от 4 000 м2 и единичен отвор не по-малък от 20 м;
 • за участък 8 - площ не по-малка от 3 000 м2 и единичен отвор не по-малък от 20 м;
 • за участък 9 - площ не по-малка от 2 000 м2 и единичен отвор не по-малък от 20 м.

УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.2.1:

Участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

*Забележки:

 • Под „дейности, сходни с предмета на поръчката" се приемат дейности по изготвяне на технически проект за ново строителство на автомагистрали.
 • За „изготвен технически проект се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!
 • Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта!

При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника.

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор съответствието е изискването се доказва с представянето на:

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на процедурата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно е доказателство за извършената услуга.

2.2. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране.

УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2.2.:

Участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

* Забележки:

 • Минималното изискване може да бъде доказано с един сертификат с обхват, включващ проектиране на автомагистрали (като цяло).

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със съответния стандарт.

Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.

2.3. Изисква се участникът в процедурата, да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:

Ръководител проектантски екип:

- за участък 7 - 1 (един) брой;

- за участък 8 - 1 (един) брой;

- за участък 9 - 1 (един) брой;

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност Транспортно строителство или еквивалентна.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на проектантски екип на минимум 2 (два) изпълнени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали с габарит не по-малък от Г27 и пътни съоръжения към тях в страната и/или на автомагистрали с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „Пътна“:

 • за участък 7-3 (три) броя;
 • за участък 8-2 (два) броя;
 • за участък 9 - 1 (един) брой;

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност Транспортно строителство или еквивалентна..

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в минимум 2 (два) изготвени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали с габарит не по-малък от Г27 и пътни съоръжения към тях в страната и/или на автомагистрали с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „Конструктивна”:

 • за участък 7-3 (три) броя;
 • за участък 8-2 (два) броя;
 • за участък 9 - 1 (един) брой;

Професионална област (квалификация): строителен инженер.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част : „Конструктивна -в минимум 2 (два) изготвени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на автомагистрали и на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, включващи проектиране на съоръжения с минимална площ от 2000 м2 и единичен отвор не по-малък от 20 м.

Проектант по част „Геология“:

 • за участък 7 - 1 (един) брой;
 • за участък 8 - 1 (един) брой;
 • за участък 9 - 1 (един) брой;

Професионална област (квалификация):висше образование по специалност

„Инженерна геология и хидрогеология” или „Хидрогеология и инженерна геология“, или „Геология“, или „Геология и геоинформатика“, или еквивалентна.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на инженерно - геоложки проучвания в минимум 2 (два) изготвени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на автомагистрали и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант но част „Геодезия”:

 • за участък 7-3 (три) броя;
 • за участък 8-3 (три) броя;
 • за участък 9-2 (два) броя;

Професионална област (квалификация): виеше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”, или еквивалентна.

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 2 (два) изготвени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на автомагистрали, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „ВиК“:

 • за участък 7 - 1 (един) брой;
 • за участък 8 - 1 (един) брой;
 • за участък 9 - 1 (един) брой;

Професионална област (квалификация): строителен инженер, специалност „ВиК мрежи и съоръжения” или еквивалентна..

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „ВиК“ в минимум 2 (два) изготвени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали с габарит не по-малък от Г27 и пътни съоръжения към тях в страната и/или на автомагистрали с еквивалентни характеристики извън страната.

Проектант по част „Електро“

 • за участък 7 - 1 (един) брой;
 • за участък 8 - 1 (един) брой;
 • за участък 9 - 1 (един) брой;

Професионална област (квалификация): инженер, специалност „Ел. снабдяване на пром. Предприятия” или еквивалентна..

Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Електро“ в минимум 2 (два) изготвени технически проекта през последните 3 години, считано от датата на обявяване на поръчката за изпълнение на ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали с габарит не по-малък от Г27 и пътни съоръжения към тях в страната и/или на автомагистрали с еквивалентни характеристики извън страната.

УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.2.3:

Участникът в процедурата трябва да има предвид че:

*Забележки:

1. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник.

 • За изготвен технически проект се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!

В тези случаи, както и при сключване на договор, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

2.3.1. Изисква се участникът в процедурата, да разполага с минимален набор от техническо оборудване и софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на поръчката:

Техническо оборудване

 • Транспортни средства - 3 бр.;
 • Тотални станции - 3 бр.;
 • Нивелири - 3 бр.;
 • Компютърни конфигурации с лицензирана операционна система - 15 бр.;
 • Преносими компютри с лицензирана операционна система — 3 бр.;
 • Копирни и/или принтер машини - 2 бр.;
 • Широкоформатни принтери (плотери) - 2 бр.

-GPS приемник и/или GPS система - 1 бр.;

Информацията по тази точка се представя в таблична форма на попълнено Приложение списък на техн. оборудване за изпълнение на договора. Списъкът съдържа наименование на оборудването и номера на фактурата, с която е закупено.

Приложен и специализиран софтуер:

 • Геодезически софтуер за обработка на данни - 1 бр. лиценз;
 • Програми за двуизмерно и триизмерно чертане и автоматизирано изработване на чертежи с версии не по-стари от три години от годината на провеждане на поръчката - 15 бр. лиценз;
 • Програми за триизмерно проектиране на пътища с версии не по-стари от три години от годината на провеждане на поръчката - 3 бр. лиценз;
 • Текстообработващи програми за оформяна на текстовата част към проектната документация - 3 бр. лиценз

Информацията по тази точка се представя в таблична форма на попълнено Приложение списък на софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на поръчката. Списъкът следва да съдържа наименование на софтуера (приложен и специализиран) , области на приложението му при изпълнението на ППР и лиценза и номера на фактурата, с която е закупен лиценза.

 • МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ:

Всяка оферта, отговаряща на изискванията, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО), с която участва в крайното класиране.

Комплексната оценка (КО) на офертите се изчислява въз основа на следните показатели:

Показател

Максимален брой точки

Относителна тежест

в комплексната оценка

1. Технически професионален капацитет (ПТ1)

100

60%

2. Ценово предложение (ПТ2)

100

40%

Офертите ще бъдат оценени, както следва:

КО = 0,6 х (ПТ1) +0,4 х (ПТ2)

КО - Комплексната оценка, формирана като сума от оценките за показателите в методиката, има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът, събрал най-голям брой точки.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ:

 • (ПТ1) – Технически професионален капацитет с тежест 60%

ПТ1- Технически професионален капацитет. Максималната стойност на ПТ1 е 100 точки и се изчислява, както следва:

ПТ1 = К1+К2

1.1. K1 – Срок за изпълнение, с относителна тежест 20 точки. Оценката по показателя се определя въз основа на предложенията на участниците, като най-изгодното предложение получава 20 точки, а всяко следващо с „Х“ точки по-малко.

К1 = Кнс/К1i х 20,

където:

K1нс е най-ниския предложен срок за изготвяне на технически проект, в обем и обхват, съгласно одобрено задание за проектиране за съответния участък 7,8 или 9 от всички оферти

К1i – срокапредложена от i- тата оферта

Максималните срокове за изготвяне на техническите проекти, които следва да не се надвишават за всеки от участъците са както следва:

 • Участък 7 – Общ срок за проектиране 380 дни ;
 • Участък 8 – Общ срок за проектиране 210 дни;
 • Участък 9 – Общ срок за проектиране 210 дни;

1.2. К2 – Техническо предложение, с относителна тежест 80 точки:

Скалата за оценка е четиристепенна: 35т, 50т, 65т, 80т в съответствие с обосновката на последователността и взаимната съгласуваност/обвързаност на предлаганите за изпълнение дейности, съгласно изискванията на „Автомагистрали” ЕАД и АПИ. В тази част от офертата си участникът следва да представи техническо предложение, което съдържа като мининум: последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект; дейностите по съгласуване и предаване на техническия проект и е представен График за изпълнение на проектирането, който съдържа последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект за съответния участък, съгласно утвърденото задание за изготвяне на Технически проект, изискванията на „Автомагистрали” ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база.

Показател „Техническо предложение”

Оценка (точки) Максимален брой точки: 80 т.

В предложението са посочени последователност на изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект; дейностите по съгласуване и предаване на техническия проект и е представен График за изпълнение

35 т.

Надграждащи елементи:

 • Представена е организация на екипа от проектанти, като са разписани задачите на експертите при изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект, съгласно утвърденото Задание за изработване на техническия проект, изискванията „Автомагистрали“ ЕАД и АПИ, Техническите спецификации и нормативната база и необходимите ресурси за реализацията им, т.е. има обозначено начало, край и резултат;
 • Предложени са мерки за вътрешен контрол в организацията на работата, с които да се реализира качествено и навреме изпълнението на дейностите по изготвяне на техническия проект, като всяка мярка следва да бъде придружена със следното: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството на изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, от прилагането на конкретната мярка;
 • Посочена е управленската структура и комуникацията между експертите проектанти, съобразно заеманата длъжност и професионалната им компетентност, както и комуникацията им с „Автомагистрали“ ЕАД, АПИ и др. заинтересовани страни/участници в реализацията на изготвяне на техническия проект. Представени са начините и подхода, чрез които ще се постигне координация в процеса на техническия проект, за да се гарантира качественото и срочно изпълнение на проектирането.

Предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа един от посочените три надграждащи елементи

50 т.

Предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа два от посочените три надграждащи елементи

65т.

Предложение, което съдържа всички елементи за присъждане на минимален брой точки, но което допълнително съдържа всички посочени три надграждащи елементи

80 т.

Оферти, които не покриват техническите изисквания към участниците и са с оценка на техническия професионален капацитет -(ПТ1) под 50 т., няма да бъдат оценявани.

 • (ПТ2) Ценово предложение с тежест 40%

ПТ2 - Оценка на предложената цена за изготвяне на технически проект, в обем и обхват съгласно утвърденото Задание за проектиране за съответния участък 7,8 или 9, в лв. без ДДС.

В предложената цена за всеки един от участъците 7,8 и 9, участникът следва давключи всички разходи за покриване на предмета на поканата - от точка 1 до точка 6 .

Максималната стойност на ПТ2 е 100 точки и се изчислява по формулата:

ПТ2 = Цнп/Ц1 х 100,

където:

Цнп е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за изготвяне на технически проект, в обем и обхват, съгласно одобрено задание за проектиране за съответния участък 7,8 или 9 от всички оферти, допуснати до оценка

Ц1 - цената предложена от i- тата оферта

Всеки участник може да подаде оферта за един или повече участъка, като на един участник може да се възложи само един участък за изпълнение на проектантските работи.