Автомагистрали ЕАД

Адрес на управление и кореспонденция:
град София 1618, р-н Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ" №215

Телефони за връзка: + 359 2 451 44 60, +359 2 451 44 61

info@avtomagistrali.com

div>

Съвет на директорите:

Александър Филев – Председател на Съвета на Директорите

a_filev@avtomagistrali.com

Иван Коларов - член на Съвета на директорите

i_kolarov@avtomagistrali.com

Стоян Беличев – Изпълнителен Директор

s_belichev@avtomagistrali.com


АМ „Хемус”

Йордан Антов – отговарящ за участъка на АМ „Хемус” от СОП до п.вр. „Яна”, от км 0+000 до км 78+554 на АМ „Хемус”


АМ „Тракия”

Георги Стоянов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 0+000 до км 55+627
g_stoianov@avtomagistrali.com

инж. Валери Пингов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 55+627 до км 106+427
v_pingov@avtomagistrali.com

инж. Николай Христов – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 106+427 до км 156+284
n_hristov@avtomagistrali.com

Дочо Дочев – отговарящ за участъка от АМ „Тракия” от км 156+284 до км 208+181 и за участъка от АМ "Марица" от км 2+250 до км 22+000
d_dochev@avtomagistrali.com

инж. Стоянка Радева – отговаряща за съоръженията/тунели по АМ „Хемус” и АМ „Тракия” s_radeva@avtomagistrali.com


АМ „Люлин” и АМ „Струма“

Георги Коцев - отговарящ за участъка от км 0+000 до км 56+170

abp_pernik@avtomagistrali.com


Данни за съвета на директорите по закона за публичните дружества

Назначени с дотовори за управление и контрол от МРРБ


Александър Филев- Председател на Съвета на директорите-3660 лв.

2014 – 2016

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Магистър

1988 – 1994

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Геодезия, фотограметрия и картография

Магистър

Пълна проектантска правоспособност част Геодезия при КИИП.

Ограничена проектантска правоспособностчаст ЕАСТ при КИИП

Иван Коларов Член на Съвета на директорите -3660 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

08/2004 Лиценз за извършване на нотариални услуги Chicago IL

04/2004 Лиценз за извършване на застрахователни услуги Chicago IL

2001- 2002 Следдипломна квалификация по счетоводство и бизнесадминистрация Harold Washington ” College Chicago ,IL

1991-1996 Магистър ,Финанси ВеликоТърновски Университет “Св.Св. Кирил и Методии” -


Стоян Беличев - изпълнителен директор -10980 лв.


Договор за възлагане на управлението на ЕАД с държавно участие в капитала

Магистър по „Стопанско управление“-ТУ гр.София