ПОКАНА

Избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта,включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за изпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на новостроящата се магистралаза участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да вземете участие в процедура за подбор на партньор специализиран в областта на : дърводобива и сечта с цел изпълнение на услуги по почистване на строителната площадка от дървета, храсти и всякаква друга растителност в обсега на сервитута по трасето на АМ Хемус, включително извозване до склад/площадка, разкрояване и сортиране.

 • Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“;
 • Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260;
 • Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340
 • Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09;
 • Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344;
 • Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000“;

II.Изисквания към участниците и методика за оценяване

Участниците следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата покана. Дoкaзването им следва да се осъществи чрез представяне на съответните документи, при поискване от Възложителя. Очаквана ориентировъчнна територия за отстраняване на дървета, храсти и всякаква друга растителност възлиза на 2500 /две хиляди и петстотин/ декара. Почистването на територията не трябва да надвишава 365 /триста шестдесет и пет/ дни. На избрания участник ще бъде предложен договор за извършване на услуги по дърводобив, сеч, извизване на склад, разкрояване и сортиране с цел почистване сервитута по трасето на АМ Хемус.

 • Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил услуги, включващи дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
 • Да разполага със следната собствена или наета техника за извършване на дейностите по изсичане и извозване на растителността в обсега на обекта и работници на трудов договор към дружеството:
 • Да отговаря на следните квалификационни изисквания и на разпоредбите от Закона за горите, а именно:

Уточнение по отношение на изискванията по т.П.1: Участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат дейности по изпълнение на: сеч на маркирана дървесина на корен и извозване до склад/площадка на възложителя. Извършените услуги трябва да отговарят на следните изисквания: общо сеч по територии не по-малкo от 400 /четиристотин/ декара, и обща стойност на изпълнените услуги не по-малко от 500 000 /петстотин хиляди/ лева с ДДС. Минималните изисквания за „дейности, сходни с предмета на поръчката“ могат да бъдат доказани с представянето на най-малко един референтен договор, като представените референтни договори трябва да отговарят на изискванията за дейност на поръчката по стойност и обем.

Референтният договор трябва да е изцяло заплатен от Възложителя.

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, както и при сключване на договор, съответствието с изискването се доказва с представянето на:

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на процедурата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга - заплатени фактури.

 • 5 моторни триони;
 • 1 брой булдозер;
 • 1 брой специализиран или приспособен горски трактор;
 • 5 броя бордови камиона с висока проходимост;
 • най-малко 5 работници, притежаващи документи, доказващи правоспособност за работа в дърводобива - правоспособни мотористи на моторни триони, за което се прилагат свидетелства за работа с БМТ;
 • Да притежава и предостави копие на Удостоверение към Изпълнителна агенция по горите, на основание чл.241, съгласно Раздел III от Закона за горите за извършване на дейности по добив на дървесина;
 • Да притежава и предостави копие на Удостоверение към Изпълнителна агенция по горите, на основание чл.235, съгласно Раздел II от Закона за горите за регитрация в публичния регистър на физически лица за упражняване на лесовъдна практика по дейности свързани с маркиране, организация, планиране на добива на дървесина
 • Ценово предложение – по предоставен Образец №1;
 • Списък на изпълнени подобни/сходни обекти с предмета на поръчката съдържащ: име на поръчката, година на изпълнение, възложител, стойност, площ почистена територия или количество изсечен и извозен материал;
 • Списък за техническа възможност за изпълнение на поръчката съдържащ: описание на едрата и дребна техника за изпълнение – вид, брой, собственост и работна сила – вид и брой служители, квалификация и/или свидетелство за правоуправление;
 • Декларация – дневен напредък почистен терен / декар за ден – по предоставен Образец №2
 • Декларация – за упражняване на лесовъдна практика - по предоставен Образец №3
 • Копие на сертификати и регистрационни документи удостоверяващи съответната дейност съгласно чл.235 и чл.241 от Закона за горите

Настоящият договор ще се възложи след провеждане на процедура по преговори. На първи етап ще се оценят техническите предложения на кандидатите. На втори етап ще се проведат преговори с избраните кандидати. При възлагане на поръчката чрез състезателен диалог възложителят ще оцени офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в настоящата Покана.

3.1. Методика за оценка на участниците:

Комплексната оценка (КО) на офертите се изчислява въз основа на следните показатели:

Показател

Максимален брой точки

Относителна тежест

в комплексната оценка

1. Ценово предложение (ПТ1)

100

50%

2. Технически и професионални (ПТ2)

100

50%

Офертите ще бъдат оценени, както следва:

КО = ПТ1х50% + ПТ2х50%,

където:

КО - комплексна оценка по финансови и технически показатели. Максималната стойност на КО е 100 точки;

3.1.1.Ценово предложение:

ПТ1 - Оценка на цената. Максималната стойност, лв без ДДС на ПТ1 е 100 точки и се изчислява по формулата:

ПТ1 = Цнп/Ц1 х 100,

където:

Цнп е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за изсичане, извозване и сортиране на 1 Декар маркирана дървесина от всички оферти, допуснати до оценка

Ц1 - цената предложена от i- тата оферта

3.1.2. Техническо предложение.

ПТ2-Оценка на техническото предложение. Максималната стойност на ПТ2 е 100 точки и се изчислява, както следва:

ПТ2 = К1+К2+КЗ

където:

К1 - брой точки, получени от Участника от оценка по Доказан опит-Списък на изпълнени подобни/сходни обекти с предметът на поръчката. Максималната стойност на К1 е 25 точки.

К2 - брой точки, получени от Участника от оценка по К2 Техническа възможност за изпълнение на поръчката /подробен списък на механизация и работна сила/. Максималната стойност на К2 е 25 точки

К3 - брой точки, получени от Участника от оценка по КЗ Оферирано изпълнение – дневен напредък почистен терен / декар за ден. Максималната стойност на КЗ е 50 точки.

Таблица за оценка на техническо предложение

Показатели за оценка на предложението

при изпълнението на поръчката

Максимален брой точки

(К) 100

К1. Доказан опит - Списък на изпълнени подобни/сходни обекти с предметът на поръчката.

25

К2. Техническа възможност за изпълнение на поръчката /подробен списък на соствената/наета механизация и работна сила/.

25

К3. Оферирано изпълнение – дневен напредък почистен терен / декар за ден.

50

Минимална оценка за техническо предложение е 75 т. Технически предложения, които са оценени с резултат по-малък то 75 т., няма да бъдат допуснати до следващите етапи - диалог и оценяване на предложенията!

Всеки участник следва да представи своята оферта, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата в запечатан плик на адреса на дружеството: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“№ 215 ет. 4 – всеки работен ден между 9.00-12.00 ч. и 12.30-16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД.

Краен срок за подаване на офертите:до28.02.2020 г. /петък/

Приложение:

 • Образец №1 – Ценово предложение
 • Образец №2 – Декларация за предложен дневен напредък и пределен срок
 • Образец №3 – Декларация – за упражняване на лесовъдна практика

Образец №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .....................................................................................................................

/изписва се наименованието на фирмата/

с ЕИК: ........................................,

представлявано от ................................................................................................

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че желая да участвам в процедура по “Избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта,включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за изпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на новостроящата се магистралаза участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“

като правя следното предложение:

1. Предлагам …………….…… (словом: …………………………………) лв без ДДС за 1 Декар изсечен, извозен, разкроен и сортиран дървен материал.

2. Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта 60 (шестдесет) календарни дни, считано от получаването й от Възложителя.

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)


Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

За дневен напредък почистена територия и пределни срокове

Долуподписаният/-ната/ .............................................................................,

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

на фирма : „.......................................................“ – участник в процедура за Избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта,включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за изпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на новостроящата се магистралаза участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“

Д Е К Л А Р И Р А М,Ч Е:

 • Предложения от дружеството дневен напредък почистена територия от от дървета, храсти и всякаква друга растителност, в обсега на сервитута по трасето на АМ Хемус, включително извозване до склад, разкрояване и сортиране е както следва:
 • Се ангажирам с изпълнението на поръчката като няма да надвишим определения от Възложителя общ срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, за завършване на дейностите.
 • ………………………. /словом: …………………………../ дек./ден

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)


Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за упражняване на лесовъдна практика

Долуподписаният/-ната/ .............................................................................,

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

на фирма : „.......................................................“ – участник в процедура за Избор на партньор специализиран в областта на дърводобива и сечта,включително извозване до склад, разкрояване и сортиране за изпълнение на дейности по почистване на терени в сервитута на новостроящата се магистралаза участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“, вписван в регистъра по чл. 241, ал.1 от Закона за горите

Д Е К Л А Р И Р А М,Ч Е:

Лицето : ……………………………………………………………………………………… ,

/изписва се трите имена по лична карта/

притежаващо удостоверение № ………………/……………………г. за упражняване на лесовъдска практика, издадено от Изпълнителна агенция по горите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, е назначено на трудов договор в представляваното от мен дружество.

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)