ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да предоставите оферта закомплексно обслужване обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗБУТ и Наредба №3/2008

В офертата да е включено :

1. Описание на предоставяните услуги като: оценка на условията на труд, консултиране и подпомагане на работодателя по отношение на медицинските прегледи; наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа; разработване на мерки за риска; обучение на работници и длъжностни лица; разработване и предоставяне на необходимите документи, инструкции и формуляри.

2. Ценово предложение за:

2.1. абонаментно обслужване от СТМ на 1 работещ годишно;

2.2.измерване факторите на работната среда по вид ;

2.3. извършване на профилактични прегледи :

- терапевт,ЕКГ,терапевтичен статус;

- офтамолог с авторефрактометър;

- невролог – неврологичен статус;

- ортопед;

- УНГ и аудиометрия;

- изследване на кръв – пълна кръвна картина, кръвна захар, общ холестерол;

3.Срок за подаване- 16.30 на 23/01/2020 в запечатан плик на хартиен носител в деловодството на дружеството намиращо се : София,1618,бул.Цар Борис III №215, ет.4 , телефон за връзка: Александър Топкаров, 0885 223 705