ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да предоставите оферта закомплексно обслужване обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗБУТ и Наредба №3/2008

В офертата да е включено :

1. Описание на предоставяните услуги като: оценка на условията на труд, консултиране и подпомагане на работодателя по отношение на медицинските прегледи; наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа; разработване на мерки за риска; обучение на работници и длъжностни лица; разработване и предоставяне на необходимите документи, инструкции и формуляри.

2. Цени за :

- абонаментно обслужване от СТМ на 1 работещ годишно;

  • измерване факторите на работната среда;
  • извършване на профилактични прегледи -екг изследване, офтамолог, невролог, УНГ и аудиометрия, пълна кръвна картина, кръвна захар, холестерол, ехограф и други предлагани изследвания *;
  • организиране предпътен медицински преглед на водачите съгласно разпоредбата на чл.88, т.2 от Наредба 33

* Забележка: посочете името на ДКЦ- то което ще извършва прегледите и дали е нужен отделен договор с тях.

3.Срок за подаване- 16.30 на 03/01/2020 на имейл : info@avtomagitrali.com илиa_topkarov@avtomagistrali.com и/или на хартиен носител в деловодството на дружеството намиращо се : София,1618,бул.Цар Борис III №215, ет.4 .

Телефон за връзка: Александър Топкаров, 0885 223 705