ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на доставчик за :

1. Предмет - периодични доставки на техническа сол за зимно поддържане на пътищата в насипно състояние. Прогнозно количество – 9000 тона годишно

2. Изисквания към офертата. Кандидатите предоставят оферта която да включва:

2.1. Качество – да отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба и на изискванията за съответствие на тежки метали и радиоактивност, разтворимост във вода и съдържание на влага-показатели, заложени в „Технически изисквания за сол за зимно поддържане на пътища“ на АПИ, както и еконормите за опазване на околната среда.

Кандидатите прилагат сертификати за химически състав, гранулометрия, радиоактивност и други.

2.2. Цена- кандидата предоставя цена за тон франко склад/пристанище в BGN или чуждестранна валута.

2.3. Доставна цена до наш склад/база- кандидата предоставя цената на км/тон в BGN без ДДС. Списък на локациите:

AM Хемус

БАЗА/пункт

КМ

GPS

АБП Елешница

13+000

42.736435, 23.624311

Витинска река

30+260

42.773886, 23.774762

ОП Ботевград

47+060

42.895079, 23.827515

ОП Осиковица

62+660

42.946674, 23.990165

ОП Ябланица

74+260

43.027942, 24.099738

AM Тракия

База/пункт

КМ

GPS

Нови Хан

13+500

42.593474, 23.599018

АБП Ихтиман

34+000

42.487923, 23.789047

Мухово

46+000

42.403655, 23.866316

Д.Вършило

55+627

42.331853, 23.987316

АБП Калугерово

69+200

42.305706, 24.205927

ОП Пазарджик

90+167

42.256222, 24.320511

ОП 110км

110+000

42.204593, 24.508662

ОП Цацарово

121+000

42.202892, 24.684079

ОП Трилистник

137+200

42.216084, 24.862285

Чирпан

174+000

42.199793, 25.330427

ОП Нови хан

13+000

42.593474,23.599018

AM Струма

База/пункт

КМ

GPS

Тунел 1

8+000

42.683581, 23.153633

АБП Перник

19+000

42.600253, 23.112804

Д.Диканя

37+000

42.448631, 23.119403

1-ви тунел

42.683293,23.153315

2.4. Срок за доставка след направена заявка.

2.5. Начин на плащане :отложено плащане минимум 30 дни след фактурата на доставеното количество.

Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет.,или по електронен път на адрес:info@avtomagistrali.com

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 1/11/2019 г.