ПОКАНА

За избор на доставчици, във връзка с изпълнение нашумозащитни екрани за обект „АМ Хемус“ - участъци от 1 до 6

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да вземете участие в процедура за подбор на фирми – доставчици, във връзка с изпълнение на шумозащитни екрани по трасето на АМ „Хемус“ :

 • Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“;
 • Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260;
 • Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340
 • Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09;
 • Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344;
 • Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000“;

Шумозащитните екрани, които ще се изпълняват са с обща височина H=2 м и /или H=3 м.

Ориентировъчни общи количества за екрани с височина H=2 м около 9 500 м.л., а на екрани с височина H = 3 м около 6 600 м.л.

Технически параметри, които следва да покриват шумозащитните екрани:

 • Rw - min. 30 dB,
 • DLR > 24 dB (клас ВЗ) - индекс на оценка на изолацията от въздушен шум
 • DL = 8-11 dB (клас АЗ) - индекс за оценка на поглъщане на звука - клас на абсорбиращите свойства
 • Rw (C,Ctr) = 30 (-2, -5) - спектрален адаптивен индекс С - спектрален адаптивен индекс от източник на шум от движение със скорост > 80 км / ч,Ctr - спектрален адаптивен индекс от източник на шума от градско движение;

Доставките на материалите ще се осъществяват ритмично по заявки на Възложителя, съгласно одобрени календарни графици за изпълнение на съответните участъци.

Като съпътстваща услуга, оферента следва при възможност да предложиединични цени за спомагателни материали и единични цени за наем на строителна техника. „Автомагистрали“ ЕАД си запазва правото, след приключване на процедурата да прецени дали с избрания доставчик да се сключи договор за съпътстващата услуга.

Участниците следва да отварят на изискванията, посочени в настоящата покана. Наличието на изискванията за участие следва да бъде доказано с представянето на съответните документи, при поискване от Възложителя. На избраните участници ще бъде предложен договор за доставка на шумозащитни екрани.

 • Технически и професионални изисквания към участниците:
  • Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил договор, включващ дейности с предмет и стойност, идентични или сходни с този на поръчката.
  • Изисква се участникът в процедурата да разполага с валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на услугите със съответния стандарт. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015.
 • Документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в процедурата:
  • Ценово предложение за основен материал – Образец №1, подлежащ на оценка;
  • Списък с единични цени за спомагателни материали и машиносмени на строителна техника – Образец №2;
  • Списък на изпълнени подобни / сходни обекти с предмета на поръчката съдържащ име на поръчката, година на изпълнение, възложител, стойност, количество на изпълнените доставки;
  • Декларация – с посочен капацитет за доставка на шумозащитни екрани м2/ на ден, след направена заявка – Образец №3
  • Предложен гаранционен срок за шумозащитните екрани, започващ да тече след разрешение за ползване на участъците, в които са вложени– Образец 4;
  • Описание на техническите параметри на шумозащитните екрани;
  • Снимков материал на предложените шумозащитни пана;
  • Сертификати за съответствие и посочен произход на предложените шумозащитни екрани;
  • Валидни фирмени сертификати за качество.
 • Избор на Изпълнител:

Уточнение по отношение на изискванията по т.1.1.: Участникът в процедурата трябва да има предвид, че:

Под „дейности, сходни с предмета на поръчката“ се приемат услуги по доставка на материали за изпълнение на шумозащитни екрани за монтаж върху метална конструкция за инфраструктурни обекти – пътища от РПМ и/или общински пътища и/или автомагистрални участъци. Извършените услуги трябва да отговарят на следните изискания : общо доставени шумозащитни екранине по-малко от 6 000 м2 и обща стойност на изпълнените услуги не по-малко от 550 000 лв. без ДДС. Минималните изисквания за „дейности, сходни с предмета на поръчката“ могат да бъдат доказани с представянето на най-малко един референтен договор, като всеки от представените референтни договори трябва да отговаря на изискванията за стойност и обхват.

Референтния договор трябва да е изцяло заплатен от Възложителя.

При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника.

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на процедурата, с посочване на датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга - заплатени фактури.

Настоящият договор ще се възложи след провеждане на процедура по преговори. На първи етап ще се оценят техническия капацитет на кандидатите. На втори етап ще се проведат преговори с избраните кандидати. При възлагане на поръчката чрез състезателен диалог възложителят ще оцени офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в настоящата Покана.

3.1. Методика за оценка на участниците:

Комплексната оценка (КО) на офертите се изчислява въз основа на следните показатели:

Показател

Максимален брой точки

Относителна тежест

в комплексната оценка

1. Ценово предложение (ПТ1)

100

50%

2. Технически и професионални (ПТ2)

100

50%

Офертите ще бъдат оценени, както следва:

КО = ПТ1х50% + ПТ2х50%,

където:

КО - комплексна оценка по финансови и технически показатели. Максималната стойност на КО е 100 точки;

3.1.1.Ценово предложение:

ПТ1 - Оценка на цената. Максималната стойност, лв. без ДДС на ПТ1 е 100 точки и се изчислява по формулата:

ПТ1 = Цнп / Ц 1 х 100

където:

Цнп е най-ниската предложена цена в лева без ДДС/ m2. за производство и доставка на шумозащитни екрани, франко обекта от всички оферти, допуснати до оценка

Ц1 - цената предложена от i- тата оферта

3.1.2. Техническо предложение.

ПТ2-Оценка на техническото предложение. Максималната стойност на ПТ2 е 100 точки и се изчислява, както следва:

ПТ2 = К1+К2+КЗ

където:

К1 - брой точки, получени от Участника от оценка по Доказан опит-Списък на изпълнени подобни/сходни обекти с предмета на поръчката. Максималната стойност на К1 е 25 точки.

К2 - брой точки, получени от Участника от оценка по К2 Техническа възможност за изпълнение на поръчката дневен капацитет за доставка на шумозащитни екрани m2/ден, след направена заявка. Максималната стойност на К2 е 50 точки

К3 - брой точки, получени от Участника от оценка по КЗ Офериран гаранционен срок – посочен гаранционен срок за доставените шумозащитните екрани, започващ да тече след разрешение за ползване на участъците, в които са вложени материалите. Максималната стойност на КЗ е 25 точки.

Таблица за оценка на техническо предложение

Показатели за оценка на предложението

при изпълнението на поръчката

Максимален брой точки

(К) 100

К1. Доказан опит - Списък на изпълнени подобни/сходни обекти с предметът на поръчката.

25

К2. Техническа възможност за изпълнение на поръчката дневен капацитет за доставка на шумозащитни екрани м2/ден , след направена заявка.

50

К3. Посочен гаранционен срок за доставените шумозащитни екрани, започващ да тече след разрешение за ползване на участъците, в които са вложени материалите.

25

Минимална оценка за техническо предложение е 50 т. Технически предложения, които са оценени с резултат по-малък то 50 т., няма да бъдат допуснати до следващите етапи - диалог и оценяване на ценовите предложенията!

Всеки участник следва да представи своята оферта, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата в запечатан плик на адреса на дружеството: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“№ 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД.

Краен срок за подаване на офертите:до26.03.2020г.Образец №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От .....................................................................................................................

/изписва се наименованието на фирмата/

с ЕИК: ........................................,

представлявано от ................................................................................................

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че желая да участвам в процедура “За избор на доставчици, във връзка с изпълнение нашумозащитни екрани за обект „АМ Хемус“ - участъци от 1 до 6 “

като правя следното предложение за доставка, франко обекта на:

 • шумозащитни екрани – лв. без ДДС/m2;

Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта 60 (шестдесет) календарни дни, считано от получаването й от Възложителя.

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)


Образец №2

СПИСЪК С ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

ЗА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МАШИНОСМЕНИ

НА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

От .....................................................................................................................

/изписва се наименованието на фирмата/

с ЕИК: ........................................,

представлявано от ................................................................................................

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Заявявам, че желая да участвам в процедура “За избор на доставчици, във връзка с изпълнение нашумозащитни екрани за обект „АМ Хемус“ - участъци от 1 до 6 “

üкато правя следното предложение за доставка спомагателни материали, франко обекта :

 • Бетон- лв.без ДДС/m3;
 • Метални профили –лв. без ДДС /kg;
 • Армировка –лв. без ДДС/ kg;
 • Кофраж –лв. без ДДС/m2;

üкато правя следното предложение за машиносмени :

 • Машина за ударно набиване – ………………….лв. без ДДС/мсм;
 • Комбиниран багер- ……………….лв.без ДДС/мсм;
 • Бордови камион с кран – ……………лв. без ДДС /мсм;
 • Бетоновоз - …………………………лв. без ДДС/мсм
 • ……………………………………………………..

Заявявам, че се считам обвързан от условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта 60 (шестдесет) календарни дни, считано от получаването й от Възложителя.

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

За дневен капацитет доставка на шумозащитни екрани

Долуподписаният/-ната/ .............................................................................,

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

на фирма : „.......................................................“ – участник в процедура За избор на доставчици, във връзка с изпълнение нашумозащитни екрани за обект „АМ Хемус“ - участъци от 1 до 6

Д Е К Л А Р И Р А М,Ч Е:

 • Предложения от дружеството дневен капацитет доставка на шумозащитни екрани м2/на ден, след направена заявка е:
 • Предложения от дружеството гаранционен срок на оферираните шумозащитни екрани, след разрешение за ползване на участъците, в които са вложени
 • ………………………. /словом: …………………………../ м2./ден
 • ………………………. /словом: …………………………../ години, след разрешение за ползване на участъците, в които са вложени

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

За гаранционен срок на доставените шумозащитни екрани

Долуподписаният/-ната/ .............................................................................,

/изписва се трите имена по лична карта/

в качеството си на ................................................................................................

/управител, директор, прокурист, упълномощен представител/

на фирма : „.......................................................“ – участник в процедура За избор на доставчици, във връзка с изпълнение нашумозащитни екрани за обект „АМ Хемус“ - участъци от 1 до 6

Д Е К Л А Р И Р А М,Ч Е:

Дата:………….......2020 г.

Декларатор: ………………………………

подпис (печат)