ПОКАНА

за избор на изпълнител за изработване на „Идеен проект по част „Пътна”“

Обект: „АМ Хемус“: Участък 9от км 299+000 до км 310+940 (включително пътен възел „Буховци-ЮГ“) с дължина 11,94 км

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на видове дейности за обект: „АМ Хемус“, „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на изпълнител за изготвяне на идеен проект по част „Пътна”, с изисквания подробно описани в предмета на приложената тръжна документация.

 • Обхвата на настоящата поръчка включва избор на изпълнител, които да изготви идеен проект по част „Пътна” за горецитирания участък от трасето на АМ „Хемус“:
 • Изисквания към участниците и методика за оценяване
 • Приложения към поканата:

Изпълнението на Проектантските работи ще е свързано с изработване цифров модел на терена, въз основа на картен материал в М 1:5000; варианти решения в ситуационно нивелетно оношение на директното трасе, инженерно геоложки проучвания от оглед и геоложки карти, определяне на местата на големите съоръжения, предложение за пресичане на селскостопански пътища и схема на пътен възел.

 • Изпълнение на предвидените в офертата дейности:
 • Отстраняване на недостатъци на проектите: Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя.

Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на идейния проект, по следата на одобреното от МОСВ трасе, в обем и съдържание, определени в „Заданието за изработване на идеен проект по част „Пътна““, Техническата спецификация на АПИ от 2014 г. и другите приложими нормативни изисквания, както и необходимостта от извършване на такива дейности, установени след сключване на договора, но необходими за цялостното завършване на строежа.

Заданието за проектиране за участъка и приложенията към него са качени на линк за сваляне към поканата.

Съгласуване на проекта: Извършване на всички необходими съгласувания с заинтересованите дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на поръчката, проучвателно проектантски работи, набавяне на изходни данни, както и предоставяне на проекта по част: „Пътна“ за разглеждане от Съвет на Възложителя.

Участниците следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата покана и приложената към нея тръжна документация. Наличието на изискванията за участие следва да бъде доказано с представянето на съответните изброени документи. С избрания участник ще бъде сключен договор за изпълнение.

 • Технически и професионални изисквания към участниците:
  • Изисква се участникът в процедурата да разполага с валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на услугите със съответния стандарт. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и други.
 • Документи, които следва да бъдат представени от участниците при участие в процедурата:
  • Административни данни на кандидата: адрес, телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти;
  • Годишен финансов отчет за последните три години;
  • Декларация за приемане на условията на процедура – по образец №1;
  • Декларация по Закона за защита на личните данни – по образец №2;
  • Декларация за приемане на условията на договора – по образец №3;
  • Ценово предложение - по образец №4
  • Валидни фирмени сертификати за качество ( ISO ) и други.
 • Избор на Изпълнител:

„Автомагистрали“ ЕАД може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Договорът за изпълнение ще се възложи след провеждане на процедурата и оценка по приложената методика по критерия „комплексна оценка ( КО )“. На първи етап ще се оценят техническия капацитет на кандидатите и представените документи. На втори етап ще се отворят ценовите предложения на допуснатите кандидати.

Всеки участник следва да представи своята оферта, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата в запечатан плик, съгласно приложената документация на адреса на дружеството: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“№ 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.00 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД.

 • Тръжна документация
 • Образци от №1 до №5
 • Задание за проектиране и проектна документация на линк;
 • Изисквания към участниците и методика за оценка

Краен срок за подаване на офертите:до 16:00 ч. на17.08.2020г.