ПОКАНА

ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

  • Предмет на поръчката: Избор на банка за предоставяне на финансови услугина „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

II. Характеристика

1. Предоставяне на многоцелева револвираща кредитна линия и в това число издаване на банкови гаранции в размер до 6 000 000 лева за срок от 120 месеца, обезпечена с ипотека на недвижими имоти, собственост на „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД и други.

III. Критерии за оценяване на офертите

1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодна оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно два вида показатели/критерии – неколичествени и количествени.

Крайна оценка (КО) и класиране на кандидатите ще се извърши при спазване на следната формула: КО = НК+КК

2. Неколичествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка 40% - в размер на 40 точки.

Неколичествени критерии /НК/

/тежест 40т. при изчисляване на комплексната оценка/

Максимум точки

1

Процент финансиране спрямо пазарната стойност на обезпечението

40

Общи неколичествени критерии

40

3. Количествени критерии с обща относителна тежест в крайната оценка в размер на 60% - 60 точки.

Количествени критерии /КК/

/тежест 60т. при изчисляване на комплексната оценка/

Максимум точки

1

Лихвени условия

30

2

Такси и комисионни, изчислени на годишна база

30

Общи количествени критерии

60

Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка.

IV. Условия за участие

В процедурата може да участват местни и чуждестранни банки, получили лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България, съгласно Закона за кредитните институции и които не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. Съдържание на офертата

1. Заверено копие от притежавания лиценз или еквивалентен документ и удостоверение за актуално състояние - разпечатка от ТР към АВ или еквивалентен документ.

2. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на поръчката.

3. Оферта за изпълнение на поръчката, съдържаща предложение по всички количествени и неколичествени показатели, съобразно раздел III на поканата.

Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно. В случай на упълномощаване, участникът прилага към офертата оригинал или нотариално заверено копие на пълномощното за представителство.

Всички документи се представят на български език с номерация на страниците и опис на съдържанието на офертата. Документите, представени във вид на ксерокопия, за които не е упоменато друго, следва да бъдат заверени с гриф „вярно с оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и печат.

VI.Място, срок и начин на предоставяне на офертите

Офертите, заедно с приложените документи трябва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен плик, по поща, куриер или на ръка. Крайният срок за приемане на офертите е 10 (десет) работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата покана.

Офертите се приемат на адрес: гр. София, 1618, бул.“Цар Борис III“ № 215,ет. 4 - „Автомагистрали“ЕАД

VII. Други

При избора на изпълнител на услугата се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.При получаване на поне пет оферти, същите се отварят и разглеждат от комисията в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. Ако постъпилите оферти са по-малко от пет, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова покана при същите условия за участие със срок за подаване на офертите пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на крайния срок от повторната обява всички оферти се отварят и разглеждат от комисия, независимо от техния брой. Съставя се протокол за класиране на офертите, който се обявява на участниците в конкурса.

Процедурата може да се прекрати в следните случаи:

- не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

- отпадане необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата;

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

- не са постигнати договорености по смисъла на проведената процедура.

Участникът, избран за изпълнител, ще бъде уведомен писмено и ще бъде поканен за сключване на съответните договори.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Стоян Беличев