ПОКАНА

За избор на партньори със специфична дейност в областта на ландшафтно оформление за изпълнение на участъци от 1 до 6 на АМ“Хемус“

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана Ви каним да вземете участие в процедура за подбор на фирми с предмет на дейност в областта на ландшафтното оформление, във връзка с изграждане на участъци АМ „Хемус“ :

  • Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“;
  • Участък 2 от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260;
  • Участък 3 от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340
  • Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09;
  • Участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344;
  • Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000“;

Бихме желали да предоставите своята най-добра оферта, съгласно количествата в Приложение №1, относно дейности касаещи доставка на дървесни видове и храсти.

Фирмата следва да притежава валидни разрешителни за съответните видове дейности, сертификати и гаранции за качество.

Всеки участник следва да представи своята оферта, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата в запечатан плик на адреса на дружеството: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“№ 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30-12.00 ч. и 12.30-16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД.

Краен срок за подаване на офертите:до14.10.2019 г.

Представените оферти ще бъдат оценени, а избраните контрагенти ще бъдат поканени за сключване на рамкови договори за доставка на дървесни видове и храсти.

Приложение:

  • Приложение 1 – количествена сметка
ЛАНДШАФТ АМ ХЕМУС - УЧАСТЪЦИ 1,2,3,4,5 И 6
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
дейност Ед. мярка Количество
I Укрепване на земни изкопни откоси със система от арматурни пръти, геоклетки, геотекстил и хумусна почва
1 Доставка на храсти за захрастяване на зоната м2 34 215,00
2 Доставка на тревни смески за хидропосев на зоната м2 34 215,00
II Укрепване на откоси чрез затревяване
1 Доставка на тревна смеска за затревяване на откоси - при разходна норма 40 кг/дка дка 958,82
2 Доставка на тревна смеска за хидропосев за откоси с геоклетъчни системи и високоякостни мрежи дка 495,30
3 Доставка на широколистни дървета, включително товарене, транспортиране и разтоварване бр. 14 210,00
4 Доставка на иглолистни дървета, включително товарене, транспортиране и разтоварване бр. 2 022,00
5 Доставка на широколистни храсти, включително товарене, транспортиране и разтоварване бр. 2 685 439,50
6 Доставка на иглолистни храсти бр. 5 889,00
7 Доставка на колчета за укрепване на широколистни дървета х 1 бр. на дърво, (за паркинг и пътен възел) размер Ø6-8см., h 200см. бр. 1 446,00
8 Доставка на 2бр. рендосани дървени колове Н=200см./фб, вкл. защитна лента за стъбло и 2бр. Разпънки за укрепване на широколистни дървета бр. 7 182,00
9 Лента за предпазване на стъблото от обтяжката при окрепване на широколистни дървета -50см. на дърво м 723,00
10 Доставка на звукозащитен екран по детайл, вкл. 1 бр. увивна растителност/м/лин. м/лин. 8 896,00