ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура по избор на доставчик на нови леки автомобили

За нуждите на Дружеството са необходими следните МПС :

1. Лек автомобил Дачия Докер-общ брой5 (пет). Изисквания към офертата:

- състояние - НОВИ;

- двуместен;

- двигател-бензин с АГУ и/или дизелов;

- допълнително оборудване- автомобилите да са оборудвани със специални секции за транспортиране на специализирана техника по даден от нас проект. За целите на изготвянето на проекта оферентите да изпратят първо размерите на вътрешния транспортен отсек, за да се изготви схема на търсеното.

- хомологация N 1.

- в офертата посочете цената на допълнителното оборудване отделно от цената на автомобила.

2. Лек автомобил Дачия Дъстър и/или Дачия Докер-общ брой 5 (пет). Изисквания

  • състояние – НОВИ;
  • 3+1 и/или 4+1 места ;
  • механична скоростна кутия;
  • двигател – бензин/газ и/или дизелов;
  • стандартно оборудване.
  • хомологация N 1

Всеки участник подава своите оферти с всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя в запечатан непрозрачен плик.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 21.02.2020 г.