ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Избор на доставчик на 1 брой полуремаркета тежковози, четириосни, над 40 тона товароносимост“

Характеристики на полуремаркетата:

1/товароподемност над 42 тона;

2/ ширина по стандарт 2.54 + разширители до минимум 3 метра;

3/ товарна височина максимум 920 мм;

4/ четириосно със завиващи оси;

В офертите да са посочени гаранционни срокове, срок за доставка/производство, начин на плащане. Оферентитеможе да включват допълнително оборудване като резервна гума, разтягане на ремаркето и други. Цената на допълнителното оборудване да бъде посочена отделно.

Офертите следва да бъдат представени по имейл наinfo@avtomagistrali.comили в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4.

Тел.за връзка и повече информация:0885223705 Александър Топкаров

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на27.03. 2020 г.