ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:Избор на доставчик на два броя буферни ремаркета със следните характеристики:

Спецификация

-Дължинаот 6,00 до7,00м

-Ширина до 240 см

-Височина до 75 см

-Тегло на теглича до 140 кг

-Тегло на ремаркето 500 до 650 кг

-Минимално тегло на обезопасителното превозно средство 4 000 кг.

Характеристики

-Да е с интегрирани антиротационни способноси.

-Система да е с отворена рамка, която да улеснява бързата и лесна проверка или поддръжка

-Да е с намалено разпръскване на отломки.

-Да има опиция за монтаж на светлинно табло със стрелка

Монтаж и поддръжка

-Да е с лесен монтаж и демонтаж

-Да може да се прикачва се към повечето превозни средствас щифт и точкова връзка за осветление.

-Да е с отворената рамка позволява лесна проверка на ключовите компоненти.

-Колелата и оста да са проектирани да останат свързани и да са потенциално функционални след удар съгласно стандартите за краш тест, така че повреденото съоръжение да може да бъде извозено

Атенюатор за камион, който се използва на стационарно или подвижно обезопасяващо превозно средство.При евентуален удар на МПС в него, атенюатера има функцията на буфер, и отнема кинетичната енергия при сблъсъка.

Офертите за описаните обектиследва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на24.04 . 2020 г.