ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:„Избор на фирма за инвеститорски контрол на пътен тунел Витиня лява тръба“

Предмет на инвеститорски контрол са извършваните ремонтно възстановителни дейности по строителни части като следва : Конструктивна, Пътна, Система за отвеждане на лесно запалими течности, Геодезия, Пожарогасене, Пожарна безопасност, Вентилация, Електрическа, Тунелно осветление, Управление на движението, ПДБД.

Офертите по горе цитираната процедура следва да бъдат представени с надписани наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично , чрез куриер или по имейл.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 10.07. 2020 г.