ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Избор на изпълнител на вътрешно преустройство на помещения и ремонтни дейности на етаж 1 и ремонтни дейности на 7-ми и 10-ти етажи в административна сграда на ЦУ“, намираща се на бул. „Цар Борис III“ 215, гр.София , собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.

В предмета на настоящата поръчка се включва:


Демонтажни дейности

Сухо строителство

Почистване на строителна площадка

Канализация

Водопровод

Табла и главни захранващи линии

Осветителна инсталация

Ел.инсталации и контакти

Силова инсталация

Слаботокова инсталация


Проекти за различните части и количествени сметки на съответните обекти може да получите от инж. Юлия Славова към Дирекция„Техническа“ срещу подписан приемо-предавателен протокол .

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на03.07. 2020 г.