ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици за офис ЦУ гр.София и офис в гр.Велико Търново“

Повече информация може да получите от инж. Юлия Славова на тел.0886344201 и в Дирекция„Техническа“ срещу подписан приемо-предавателен протокол .

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 07.08. 2020 г.