ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:Избор на изпълнител за осъществяване на надзор и съпътващите докладиза сграда кв. Толстой- „Надежда“жилищна сграда с търговски обекти и подземни гаражи в ПИ с идентификатор 68134.1381.2273, кв.57а, както и на вилно селище в село Розово, местност Розовски вриз, заедно и/или поотделно, а именно:

  • Проверка на проектната и съпътстващата проекта документация и изготвяне на комплексен доклад за оценка на инвестиционен проект за съответствие със съществуващите изисквания на строежите.

Цената да не включва Доклад Оценка за съответствието по част Енергийна ефективност, който се изготвя от лицензирана фирма за енергийна ефективност, но може да се предостави цена на фирма/лице, което ще я изготви с съдружие с надзора.

Всички такси към държавата, общината, СРЗИ, СУ ПБЗН, Софийска вода, НИНКН, РИОСВ, Агенция по геодезия, кадастър и картография, експлоатационните предприятия, ДНСК, лицензирани геодезични фирми, лицензирани фирми за енергийна ефективност и други инстанции и фирми, съпътстващи издаването на Разрешение за строеж и издаването на Разрешение (Удостоверението) за ползване,ще са за сметка на възложителя.

ІІ. Строителен надзор по време на строителството, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на окончателен доклад, цени.

Цената да не включва Енергиен сертификат, който се изготвя от лицензирана фирма за енергийна ефективност, но може да се предостави цена на фирма/лице, което ще я изготви с съдружие с надзора.

Проектни документи за различните части и количествени сметки на обектите могат да се получат от деловодството на дружеството.

Офертите за описаните обекти следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на28.04. 2020 г.