ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Избор на Изпълнител, заедно или поотделно за вътрешно преустройство на помещения и ремонтни дейности на етаж 7 в административната сграда на ЦУ, намираща се на бул. „Цар Борис III “ 215, гр.София и етаж 5 от офис сграда в гр.Велико Търново, ул.Цар Тодор Светославов №59 , собственост на „Автомагистрали“ ЕАД.

В предмета на настоящата поръчка се включва:

Демонтажни дейности Сухо строителство Хидроизолация

Почистване на строителна площадка

Канализация

Водопровод

Табла и главни захранващи линии Осветителна инсталация

Ел.инсталации и контакти

Силова инсталация

Слаботокова инсталация

Инсталация контрол на достъп

Пожароизвестителна система

Охранителна снтема

ОВК -по Ваш идеен проект

Проекти за различните части и количествени сметки на съответните обекти може да получите от Дирекция „Техническа“ срещу подписан приемо-предавателен протокол .

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан е наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите - до 16.30 часа на 27.03. 2020 г.