ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

Избор на изпълнтел за доставка на анкери, необходими за ремонта на тунел „Витиня“

Изисквания за метериали: R51/гр. скъсване = 800kN, гр. на провлачане =
630kN/

Необходимо количество - 40584м.

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на30.03. 2020 г.