ПОКАНА

за предоставяне на оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:

„Текущ ремонт на авторемонтно хале и санитарно-битови помещения на базата в с.Елешница, общ.Елин Пелин“

Проекти за различните части и количествени сметки на обекта може да получите от „Атомагистрали“ АД, Дирекция„Техническа“ срещу подписан приемо-предавателен протокол .

Офертите следва да бъдат представени в запечатен, непрозрачен плик, надписан с наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 4 лично или чрез куриер.

Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на21.04. 2020 г./вкл./