Покана

за предоставяне на оферти

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящата покана Ви каним да вземете участие в процедура за избор на допълнителен доставчик на дизелово гориво тип В6 за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД.

  • Общи условия
  • Офертите следва да включват:

а) Доставка на дизелово гориво тип В6 с минимум 6 % биокомпонента (b) зимен тип (-ГТФ мин. – 28 % С) с минимум 6% биокомпонента.

б) Място на доставката:

DAP гр. Ихтиман; гр. Ябланица; гр. Перник; с. Елешница; база „Витинска река“ с общо годишно количество до 250 000 L15 (+/-10%),

FCA от база на доставчика с общо годишно количество до 480 000 L15(+/-10 %)/до 40 000 L15 (+/-10 %) месечно количество.

Всяка доставка да бъде придружена със сертификат за качество.

в) Изисквания към кандидатите

Кандидатите следва да притежават валиден лиценз за доставка и дистрибуция на дизелово гориво и сертификат за качество.

Цена на доставката за типа гориво до базите на дружеството и от база на доставчика, вкл. предлагана отстъпка спрямо цените на Лукой България ЕООД за деня.

3.Подаване на офертите

Всеки участник следва да представи своята оферта и всички съпътстващи ги документи, описани в поканата на Възложителя в непрозрачен плик в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“, № 215, ет. 4 всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .

Краен срок за подаване на офертите: до 16.30 на 29.05.2019 г.

Офертите ще бъдат разгледани и оценени от работна комисия по методика за икономически най-изгодна цена. След оценката дружеството ще се свърже с избраният доставчик.

Въпроси може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на Е-мail: info@avtomagistrali.com .