ПОКАНА

за предоставяне на ценови оферти

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с провеждането на реконструкция на административна сграда в гр.Перник, която реконструкция ще включва:

  • обособяването на три офиса,
  • две помещения за почивка/спане,
  • едно помещение за хранене,
  • санитарни възли, обособени с общ коридор и вход от западната страна.

Ви предлагаме да изтеглите КС на съответният обект и да предложите стойностни оферти за същите.

КС за ремонт на базата -линк

Офертата следва да бъде представена по мейл на info@avtomagistrali.com или в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти,по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се представят всеки работен ден от 8,30 до 16,30 ч. в деловодството на „Автомагистрали” ЕАД на адрес: гр. София 1618 бул. “Цар Борис III” №215 eт. 4.

Краен срок за представяне на офертите – до 16:30 часа на 04.10.2019 г.