ПОКАНА

за участие в конкурс

На основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ви каним за участие в конкурс за избор на застрахователно дружество на„Автомагистрали“ ЕАД за 2018/2019 година.

I . Предмет на конкурса: Избор на застрахователно дружество за застраховки по следните обособени позиции:

.1.„Имущество“, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД;

2. „Индустриален пожар“ на АБП„Калугерово“.

II. Условия на Конкурса по обособени позиции:

1. „Имущество“, собственост на „Автомагистрали“ ЕАД – офис помещения и имущество, намиращи се наIII-тииIV-ти етаж, представляващи част от сграда с адрес: град София 1618, р-н Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215. (Приложение № 1)

Офертата следва да покрива следните рискове:

- пожар; удар от мълния (пряко и непряко попадение, експлозия, имплозия; сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, както и умишлен палеж;

- природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение в следствие наприродни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия;

- измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

2. „Индустриален пожар“ на АБП„Калугерово“

Административна сграда на „Автомагистрали“ ЕАД – поземлен имот в землището на с. Калугерово, местност „Сухото поле“, ведно с постройките в него. (Приложение № 2)

Офертата следва да покрива следните рискове:

- пожар; удар от мълния (пряко и непряко попадение, експлозия, имплозия; сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, както и умишлен палеж;

- природни бедствия – буря, ураган, градушка, проливен дъжд, тежест и измокряне в следствие на естествено натрупване на лед и сняг, наводнение в следствие наприродни бедствия, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия;

- измокряне, причинено от спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентилационни и паропроводни инсталации.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Застраховките ще се сключват за период от 1 година, след изтичане срока на предходната застраховка.

Предложените цени и другите условия по застраховките следва да отговарят на действащото законодателство.

В офертите трябва да бъдат посочени покритите застрахователни рискове (пакети) иконкретна цена за всеки застрахователен риск (пакет).

Офертите трябва да бъдат подписани от лицето, представящо участника или упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно и да имат изходящ номер, дата и печат.

Всеки участник следва да представи документ, издаден от КФН, удостоверяващ правото му за извършване на такава дейност.

IV.Процедура за провеждане на конкурса

Конкурсна документация може да бъде получена в централното управление на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, р-н „Витоша“, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет.4.

Всеки участник следва да представи своята оферта с всички съпътстващи документи, описани в поканата на Възложителя в един общ непрозрачен плик на адрес: гр. София 1618 бул. Цар Борис III№ 215 ет. 4 всеки работен ден между 8.30 и 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД.

Краен срок за подаване на офертите: до 16.30 на 25.09.2019 г.

Офертите ще бъдат разгледани от работна комисия, която на 26.09.2019 г. в 10.00 ч. в управлението на Дружеството ще се събере за да получи, разгледа и оцени предоставените оферти от участниците в конкурса.

Въпроси по конкурса може да се задават на телефони: (+ 359 2) 451 44 60, (+359 2) 451 44 61 или на е-мail: info@avtomagistrali.com.