РД-33-4/ 29.05.2015 Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София, ОПУ Ловеч и АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Ст. Загора, стопанисвани от АПИ, обособена позиция № 1 - ОПУ София и ОПУ Ловеч - АМ Хемус