Новини

Автомагистрали“ ЕАД изгражда АМ “Хемус” в срок по договор

  09.06.2021 15:45  
Автомагистрали“ ЕАД изгражда АМ “Хемус” в срок по договор

„Автомагистрали“ ЕАД е изпълнител на изграждането на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 87+800 до км 222+000, като общата дължина на трасето е 134,2 км.

Договорът за възлагане на строителството за участъци от 1 до 6 и проектиране на участъци 4, 5 и 6 от автомагистралата е от 20 декември 2018 г. на обща стоиност 1 911 116 670,17 лв. с ДДС.

57% е фактическото изпълнение на строително-монтажните работи по Участък 1 от км 87+800 до км 103+060, включително пътен възел „Дерманци“. В този участък с обща дължина 15,260 км напредъкът е следния: земни работи 89 %; отводняване /водостоци и колектори/ на 83 %. Завършени са 6 малки съоръжения /подлези и надлези/, а по останалите 6 се работи: Мост 1 - монтирани са гредите, изпълнява се пътната плоча, Мост 2 –колони и греди, Мост 3- изпълнява се пътна плоча, Мост 4 - пилоти и колони. Положени са основни пластове асфалт на 3 км. Мост 5 и Мост 6 – изкопни работи.

Участък 2 е с обща дължина 19,20 км от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, от км 103+060 до км 122+260 е с фактическо изпълнение на строително-монтажни работи - 8%. В него изпълнението на земни работи е 10%, пътни работи 5 %. Изпълнени са дейности по отводнителните съоръжения, работи се по големите мостови съоръжения, в т.ч. изпълнение на пилотно фундиране, изпълнение на елементи от долното строене на мостовете.

Участък 3 с дължина 17,080 км. от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“ от км 122+260 до км 139+340 е с 22% фактическо изпълнение на СМР. По него напредъка е - земни работи 40%, отводняването е на 28%, работи се по големите съоръжения. На пътен възел “Плевен“- изпълнени са земни работи на 100%, полагат се основни пластове и отводняване. Изпълнени са 8 водостока и се работи по още 3 бр. Изпълнява се армонасипната конструкция на км 137.

Техническите проекти за участъци 4, 5 и 6 са приети от Експертен технико-икономически съвет. Изпълняват се подготвителни работи, мобилизация и разчистване, изграждат се временни пътища.

За Участък 4 от края на пътен възел Плевен (пресичане с път II-35) до път III-301 включително пътен възел „Летница“, от км 139+340 до км 166+144.09 (≡км 167+572) – има одобрен парцеларен план от МРРБ със заповед № РД–02-15-89/30.09.2020 г., влязъл в сила, представена с писмо № 04-16-2343/26.10.2020 г. В момента се набавят необходимите изходни данни (сделки от службата по вписванията и удостоверения за наследници) за изготвяне на оценителски доклад за определяне на цените на имотите за отчуждаване. Очакване на постановяване на РМС за отчуждаване.

Парцеларният план е одобрен от МРРБ със заповед № РД–02-15-12/02.02.2021 г., влязла в сила, представена с писмо № 04-16-428/24.02.2021 г. и за участък 5 от края на пътен възел „Летница“ (пресичане с път III 301) до път III 303 включително пътен възел, от км 166+144,09 до км 189+344 (≡км 190+771.61);

И за участък 6 има одобрен парцеларен план от МРРБ със заповед № РД – 02-15-20/08.02.2021 г., влязла в сила с писмо № 04-16-513/09.03.2021 г. Това е участъка от края на пътен възел на път III 303 до Път I-5 включително пътен възел, от км 189+344 до км 222+000 (≡ км 223+426.75).

Разплатено по този договор в аванс са 667 059 051,30 лв. с ДДС, 115 589 205,27 лв. с ДДС след приспадане на аванса за строително-монтажни работи и проектиране. Сертифицирани, но неразплатени са 36 157 839,36 лв. с ДДС за строително-монтажни работи.