Новини

До Г-жа Виолета Комитова - Министър на регионалното развитие и благоустройството

  15.06.2021 07:30  

До 

​​​​​​​Г-жа Виолета Комитова

​​​​​​​Министър на регионалното развитие ​​​​​​​и благоустройството

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОМИТОВА,

​Във връзка с получено Ваше писмо с изх.№ 91-00-40/10.06.2021 г., наш вх.№ РД 18-1159/14.06.2021 г., относно ограничаване на разпореждане с парични средства по открити банкови сметки на „Автомагистрали“ ЕАД в търговски банки от страна на „бившия изпълнителния директор Стоян Беличев и упълномощени от него лица“, Ви моля да имате предвид следното:

С Ваше Решение, обективирано в протокол ТЗ-28/07.06.2021 г., съм освободен като член на съвета на директорите на „АВТОМАГИСТАЛИ“ ЕАДкато е прекратен сключеният с мен Договор за управление на дружеството.

В т. 4 от цитираното решение изрично сте посочила, че договорът за управление се прекратява, считано от датата на заличаване на имената ни /моето и на останалите членове на СД/ от Търговския регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Така взетото от Вас решение е в синхрон с разпоредбата на чл. 231, ал. 4 от Търговския закон, съгласно която императивна законова разпоредба вписването има конститутивно действие по отношение на решенията за избор и освобождаване на членове на съвета на директорите на акционерни дружества. Обръщам внимание, че назначеният от Вас нов борд на “Автомагистрали” ЕАД не е вписан по независещи от мен обстоятелства.

С оглед на изложеното, считам за абсолютно некоректно и уронващо доброто ми име твърдението Ви, че аз съм „бивш“ изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, при това твърдение, отправено до трети лица, с които дружеството има облигационни отношение.

Отделно от горното следва да имате предвид, че забраната за извършване на каквито и да е плащания, с изключение на такива по сключени трудови договори, ще доведе до тежки последици за „Автомагистрали“ ЕАД. По този начин Вие на практика блокирате изцяло търговската дейност на дружеството за неопределен период от време, предизвиквате несигурност в контрагентите на дружеството, която несигурност поставя под съмнение бъдещите отношения между тях и Автомагистрали ЕАД.

Нещо повече, спирането на плащанията ще доведе до невъзможност за изпълнение на сключените от Автомагистрали ЕАД договори, вкл. и тези по обществени поръчки, по които договори дружеството има задължението да извършва текущ ремонт и поддържане на автомагистралите в Република България - АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и АМ „Марица“. Дружеството ще бъде в невъзможност за заплащане в срок на дейности, предмет на договорни отношения, чието просрочване ще доведе до санкции и заплащане на огромни по размер неустойки. Липсата на средства за закупуване на горивни и смазочни материали, на практика, ще блокира дейността по поддръжката и ремонта на отделните автомагистрални участници, вкл. предотвратяване на ПТП –та.

Блокирайки цялата дейност на дружеството, създавате предпоставки да бъде ангажирана неговата отговорност по сключените договори, вкл. и да бъдат претендирани неустойки в особено големи размери, които неустойки ще бъдат заплатени с публични средства.

 

​Изпълнителен директор:

Стоян Беличев