Новини

"Автомагистрали" ЕАД с нов ред и правила за подобряване на работата на дружеството

  19.07.2021 10:33  
\

Новото ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД отрази обществения и медиен интерес към това как се възлагат и контролират договорите на дружеството, като направи структурна промяна. Създадено беше ново структурно звено на пряко подчинение на изпълнителния директор – отдел “Процедури, обществени поръчки и контрол на договорите”.

От встъпването си новото ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД е провело изключително конструктивни срещи с фирмите доставчиците на строителни материали и механизация за строителството на АМ „Хемус“ и със задоволство твърдят, че и двете страни имат интерес този важен инфраструктурен обект да бъде завършен – качествено и в срок. Проведени са разговори по същество, къде какви проблеми има, за да могат да се решават навременно, като от Съвета на директорите на държавното дружество са декларирали пълна подкрепа по всички въпроси касаещи постигането на качествени резултати, постигнати в указаните срокове и при спазване на всички нормативни и законови рамки.

Като много важна договореност от държавното дружество определят и намеренията да бъдат провеждани регурярни срещи между ръководсвтото на принципала – МРРБ, възложителя АПИ , строителят- изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД, проектантите и строителният надзор, както и всички други участници в строителния процес, в това число и фирмите контрагенти - доставчици на механизация и материали.

От ръководството на държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД имат намерение то да се регистрира и по закона за обществените поръчки с оглед бъдещи проекти, в които ще вземат участие. Предприети са действия за хармонизация, подобряване, а където е необходимо и изграждане на вътрешни правила, процедури и регистри, които регулират и подобряват работата на дружеството, като ще се съобразят с всички препоръки на одиторите - както на вътрешния одит на МРРБ, който извърши проверка, така и на вече добилите публичност проверки от АДФИ и Сметна палата.

Със запавед на инж. Валентин Вълков – изпълнителен директор на дружеството, беше направен финансов анализ и с решение на Съвета на директорите беше взето решение да се увеличат с 10% основните заплати на служителите от Централно управление, бази и опорни пунктове, включително дирекция „Експлоатация и поддръжка“ и дирекция „Инфраструктурно строителство“, защото нивата на заплатите на общите работници и шофьори на тежка механизация са обидно ниски – почти на нивота на минималната работна заплата. От дружеството са категорични, че ще продължат с подобряване на условията на труд, обновяване на автопарка и най-вече закупуването на специализирана механизация.

След като са минали проверките на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция – АДФИ (към Министерството на финансите), “Вътрешен одит” (на Министерството на регионалното развитие и благоустройството) в “Автомагистрали” ЕАД, в момента вървят още по-сериозни такива. От десетина дни в сградата на „Автомагистрали“ ЕАД са влезли едновременно няколко различни институции с контролни и разследващи функции, което обаче не пречи на текущата работа на дружеството.