Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

За участие в процедура с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на рамки за предпазни мрежи за птици в участъка от км. 229+286 до км. 273+354 на територията на ОПУ Сливен“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка от необходимост за доставка и монтаж на рамки за предпазни мрежи за птици в участъка от км. 229+286 до км. 273+354 на територията на ОПУ Сливен, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни  представите оферта за участие в поръчката, при условия, подробно описани в документацията за участие.

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на рамки за предпазни мрежи за птици в участъка от км. 229+286 до км. 273+354 на територията на ОПУ Сливен“.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

  1. Количество рамки за предпазна ограда за птици.

Производство и монтаж на 13 рамки за предпазна ограда за птици 4х4 с фундамент.

  1. Основни дейности:

- демонтаж, производство и монтаж на нови рамки

3.  Материали и характеристики на материалите:

За производството на 1 бр. рамка за предпазна ограда за птици 4х4 с фундамент са необходими:

- 2 бр. поцинкован студено огънат П-образен профил, с размери: 210 /40/ 5 мм  с дължина – 4 м;

- 2 бр. поцинкован студено огънат П-образен профил, с размери: височина – 210/40/5 мм с дължина – 2 м;

- 2 бр. поцинкован студено огънат П-образен профил, с размери: височина – 215/40/5 мм с дължина – 0,5 м;

 - 1 бр. поцинкован  горещо валцован L-образен профил, с размери:– 70 /70/5 мм, с дължина – 4 м;

- крепежни елементи;

 

*Дебелината на цинковото покритие да отговаря на стандарт - БДС EN ISO 1461 „Горещо поцинковане върху желязо и стоманени изделия – Спецификации и методи за изпитване“.

Рамките трябва да бъдат монтирани върху бетонови фундаменти с размери 30 см / 30 см и дълбочина 110 см. Клас на бетона 25/30  съгласно стандарт - БДС EN 206-1/08.

*Забележка: За всички вложени материали трябва да бъдат представени Декларации за експлоатационни показатели.

 

    II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта или да се получи от деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет. 1

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

 

    III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

 

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 08.10.2021 г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215 ет.1.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на подателя.


09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали

09.09.2021 12:16
Свали