ПОКАНА

За участие в процедура с предмет: „Проектиране на отводнителна колекторна система на големи пътни съоръжения при км. 189+245, км. 191+866, км. 197+540 и км.201+301 на АМ Тракия“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка от необходимост за изграждане на отводнителна колекторна система на големи пътни съоръжения при км. 189+245, км. 191+866, км. 197+540 и км.201+301 на АМ Тракия“, „Автомагистрали“ ЕАД Ви кани да ни  представите оферта за участие в поръчката, при условия, подробно описани в документацията за участие.

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предметът на настоящата поръчка е „Проектиране на отводнителна колекторна система на големи пътни съоръжения при км. 189+245, км. 191+866, км. 197+540 и км.201+301 на АМ Тракия“.

Техническа спецификация

  1. Ориентировъчна дължина на колекторната система - 374 линейни метра на всички съоръжения, ляво и дясно пътно платно.
  2. Участникът е длъжен да извърши оглед на обекта и да се запознае с условията и спецификата на строителната площадка, както и с всички условия, които биха повлияли на офертата му и предложената цена за изпълнение на поръчката.

 

II. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

1. Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта, съгласно Критерият за възлагане на поръчката най-ниска цена.

III. Срок на изпълнение:

  • Общ срок за изготвяне на технически проект не по- дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни.

 IV.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта или да се получи от деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет. 1

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

    IV. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 24.09.2021 г., в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД, на адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215 ет.1.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на подателя.


16.09.2021 14:04
Свали