Удължен е срокът за подаване на оферти

ПОКАНА

За участие в процедура с предмет:

„Избор на доставчик на техническа сол за зимното поддържане, за периода 2021-2022 г. и периода 2022-2023 г.“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със зимното поддържане на АМ Хемус, АМ Тракия и АМ Струма, за периода 2021-2022 г. и периода 2022-2023 г. от „Автомагистрали“ ЕАД“,  Ви каним да ни  представите оферта за доставка на техническа сол, при условия и количества подробно описани в Документацията за участие.

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И МЯСТО  НА ПРОЦЕДУРАТА:

Предмет на настоящата процедура „Избор на доставчик на техническа сол за зимното поддържане, за периода 2021-2022 г. и периода 2022-2023 г.“, както следва:

В рамките на поръчката следва да бъде доставена  техническа сол (NaCl) със сертификат от производител и протокол от изпитване в акредитирана лаборатория. Материалът трябва да съответства на изискванията съгласно Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата / чл. 21, ал.1, т.2/.

Химични вещества за стопяване на леда и снега: техническа сол (NaCl) - съгласно табл. 2

Таблица 2

№ по ред

Характеристики

Единица мярка

Норма

1.

Вид на солта

-

Каменна или морска

 

2.

 

Зърнометрия

 

% (m/m)

Сито,mm    %, премин.

5.0                   4,75                     100

0,16                      5

 

3.

Общо съдържание на водоразтворими хлориди, изразени като NaCl

 

% (m/m)

 

96,0

 

4.

Общо съдържание на водоразтворими сулфати, изразени като CaSO4

 

% (m/m)

 

2,5

5

Съдържание на влага

% (m/m)

2,0

6.

Съдържание на тежки метали:

As

Pb

Cd

Cr, общ

Cu

Ni

Hg

Zn

 

 

 

 

ppm

 

 

10

20

5

30

       20

       30

         0,5

50

 

 

Необходимо количество – 70 000 тона техническа сол. 

 

За 2021-2022 г. – 20 000 тона, разпредлени както следва:

АМ „Тракия“ – общо 4 500 т. за бази:

АБП „Калугерово“

АБП „Ихтиман“

 

АМ „Хемус“ – общо 10 500 т. за бази:

АБП „Елешница“

ОП „Витинска река“

ОП „Брестница“

 

АМ Струма“ – общо 5 000 т. за бази:

АБП „Перник“

ОП „Мало Бучино“

ОП „Долна Диканя“

 

 За 2022-2023 г. – 50 000  тона, разпределено както следва:

АМ „Тракия“ – общо 15 000 т. за бази:

АБП „Калугерово“

АБП „Ихтиман“

 

АМ „Хемус“ – общо 20 000 т. за бази:

АБП „Елешница“

ОП „Витинска река“

ОП „Брестница“

 

АМ „Струма“ – общо 15 000 т. за бази:

АБП „Перник“

ОП „Мало Бучино“

ОП „Долна Диканя“

 

       II.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли свободно от сайта на „Автомагистрали“ ЕАД .

Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

III. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16:00 ч. на 07.10.2021 г.

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 


24.09.2021 15:44
Свали

07.10.2021 13:40
Свали