ПОКАНА

За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА АКРИЛАТНА БОЯ И ЗИМЕН РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПЪТЕН ТУНЕЛ ТРАЯНОВИ ВРАТА, А1- ТРАКИЯ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с изпълнението на дейностите си, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет: „Доставка на акрилна боя за пътен тунел Траянови врата, А1- Тракия“

Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в поканата.

 

  1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата процедура е: ДОСТАВКА НА АКРИЛАТНА БОЯ И РАЗРЕДИТЕЛ ЗА ПЪТЕН ТУНЕЛ ТРАЯНОВИ ВРАТА, А1- ТРАКИЯ

 

  1. OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Общи изисквания:

Изисквания към боята за пътна маркировка:

   Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията, посочени във фирмената техническа спецификация и да отговаря на допълнителните изисквания, посочени в ТС.

2. Готовите материали за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1790. Техническите характеристики на пластиците и на светлоотразителните кабари се доказват с представените декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011.

*Всеки от оферентите задължително да представи сертификати за качество и декларации за съответствие, хармонизирани по БДС, които да бъдат предварително одобрени преди оценка на офертите.

3. Прогнозно количество за доставка:

3.1 Акрилатна боя – ориентировъчно количество -  4 500 кг., в разфасовки от 20 до 25 кг., като na първи етап ще бъде доставено количество от - 2 500 кг.,

3.2. Зимен разредител ориентировъчно количество -  300  кг., в разфасовки от 20 до 25 л.

4. Срок за изпълнение на поръчката:

4.1. Срок за доставка - до 3 (три) работни дни от датата на възлагане.

!!!Важно!!! Участникът посочва срокът за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посоченият по-горе.

5. Срок на валидност на офертите

5.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

5.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Документацията за участие може да изтегли свободно от сайта на Автомагистрали“ ЕАД в раздел „Профил на купувача“.

  • Лице за контакт  Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий за възлагане „най-ниска цена”

 

  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

 

Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. На 10.11.2021 г. (сряда)

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

Приложения към поканата:

  1. Административни сведения – Образец № 1
  2. Техническо предложение – Образец № 2
  3. Ценово предложение – Образец № 3
  4. Техническа спецификация
ОБРАЗЕЦ 1
08.11.2021 16:12
Свали
ОБРАЗЕЦ 2- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
08.11.2021 16:12
Свали
ОБРАЗЕЦ 3_ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ_REV1
08.11.2021 16:12
Свали
ЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
08.11.2021 16:12
Свали