УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ до 17:30 на 28.02.2023г.
ИЗВЪРШЕНА Е ПРОМЯНА В ПОКАНАТА Т. 4.1 И ОБРАЗЕЦ №3 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
   ПОКАНА
 
За избор на подизпълнител за участие в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет:
Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, по обособени позиции:

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с участието на Автомагистрали ЕАД в открита процедура по Закона за обществените поръчки с горецитирания предмет, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД Ви кани да представите Вашата оферта за изпълнение на дейностите подробно описани в Сметки с единични цени за всеки вид дейност  - Приложение - Сметка №3; Сметка № 4 , Сметка № 6 и наем на механизация към настоящата покана, за включване като официален подизпълнител по провежданата от АПИ процедура.

 

 1. ПРЕДМЕТ:

 

Предмет на настоящата процедура е избор на подизпълнител в обществена поръчка по ЗОП с Възложител „Агенция Пътна инфраструктура“ и предмет:

„ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА АМ „ХЕМУС“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ И ОПУ ЛОВЕЧ“, по четири обособени позиции“

 

Обособена Позиция № 1: СМЕТКА № 3 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ;

Обособена позиция № 2: СМЕТКА № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ;

Обособена позиция № 3: НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ /Образец към Сметка №6/;

Всеки участник може да представи оферта за една или повече обособени позиции.

 

Кратко описание:

Изпълнението на процедурата, за обособени позиции №1, № 2  включва:

     3.1. Дейности, които са свързани с извършването на строителни и монтажни работи, чрез които строежите се поддържат по смисъла на §5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Закона за          устройство на територията (ДР на ЗУТ) и действащата нормативна уредба, включително:

        3.1.1. Текущ ремонт по смисъла на §5, т. 43 от ДР на ЗУТ и Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

        3.1.2. Текущo поддържане по смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

        3.1.3. Превантивно поддържане по смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

        3.1.4. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини, ситуации в резултат на бедствия, авария и/или природни явления и други);

     3.2. Зимно поддържане по смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

     3.2. Дейности, свързани с извършването на строителни и монтажни работи по смисъла на §5, т. 42 от ДР на ЗУТ и действащата нормативна уредба, определени с конкретни параметри в Приложение А от документацията за обществена поръчка на Възложителя АПИ.

 

 1. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

       

 1.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на договора за всяка обособена позиция започва да тече от датата, посочена във възлагателното писмо, издадено от Възложителя и изпратено до Изпълнителя и приключва на датата на изтичане на последния гаранционен срок на изпълнени дейности по договора, който срок включва:

 1. Срок за изпълнение на дейностите/работите по договора, който е 48 (четиридесет и осем) месеца и който започва да тече от датата, посочена във възлагателното писмо, издадено от Възложителя и изпратено до Изпълнителя.

 

2.2. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОРА, КОИТО ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ СА, КАКТО СЛЕДВА:

     2.2.1. За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес – 6 (шест) месеца;

     2.2.2. За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес – 2 (две) години;

     2.4.3. За машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес – 3 (три) години;

  Гаранционният срок започва да тече от датата на приемане на извършените дейности от съответното ОПУ, отразена в Гаранционния протокол. Гаранционният протокол се прилага към съответния Сертификат за действително изпълнени и приети видове работи. В него се посочва стойността на видовете работи, за които е съставен.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При изпълнение на поръчката, следва да се спазват приложимите за предмета й изисквания на:

 • Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г.;
 • Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура” (ТС на АПИ) от 2014 г.;
 • Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
 • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 • Закон за пътищата (ЗП);
 • Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
 • Наредба № 18 от 23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
 • Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
 • Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 • Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 • Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
 • Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР;
 • Нормативни актове, касаещи сигнализация на пътищата с пътни знаци, поддържане и текущ ремонт на пътищата, управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, здравословни и безопасни условия на труд;
 • Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответните дейности, предмет на обществената поръчка.

По отношение на посочените в документите от настоящия раздел конкретни стандарти, спецификации, технически одобрения или други технически референции, Възложителят ще приеме за отговарящи на изискванията и техните еквиваленти.

*ВАЖНО! Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти в областта на изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!

      IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

 

   4.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност по чл. 60 ЗОП:

Изисква се участникът в процедурата, за Обособена позиция №2 да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.

Изискването се отнася само за Обособена позиция №1 - СМЕТКА №3 и Обособена позиция № 2 –СМЕТКА №4

За доказване на обстоятелствата, участникът следва да представи копие към Техническото предложение – Образец № 4 на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република България.

4.2. Изисква се участникът в процедурата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на процедурата, а именно:

- за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 /един/ обект ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала/и и/или на път/ища от РПМ, и/или на път/ища от ОПМ, и/или на пътно/и съоръжение/я към тях в страната, и/или на еквивалентни такива извън страната.

Изискването се отнася само за Обособена позиция № 2 –СМЕТКА №4

 

*Забележки:

1. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 / Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя.

2. Изискуемият от Възложителя опит, може да бъде доказан от участниците с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта!

3. За доказване на обстоятелството участникът попълва Образец № 7 - списък с изпълнение дейности!

 

4.3 Изисква се участникът в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:

 

ЗА Обособена Позиция № 1: СМЕТКА № 3 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ;

- Пътна фреза – 3 бр.

- Автогудронатор – 4 бр.

- Асфалтополагаща машина – 4 бр.

- Бандажен валяк – 5 бр.

- Пневматичен валяк – 4 бр.

- Багер – 1 бр.

- Автогрейдер – 4 бр.

- Автовлекач – 2 бр.

- Моторна пръскачка за битумна емулсия – 1 бр.

 

ЗА Обособена позиция № 2: СМЕТКА № 4 - ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ;

 • Автокран – 1 бр.
 • Багер – 3 бр.
 • Автовлекач – 1 бр.
 • Моторна дърворезачка – 5 бр.

 

ЗА Обособена позиция № 3: НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ /Образец към Сметка №6 ;

- Роторен снегорин – 1 бр.

- Товарачна машина - 3 бр.

- Автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили – 2 бр.

- Комбинирани машини за зимно поддържане (машината да е оборудвана с гребло, устройство за точно дозиране и разпръскване на инертни материали и химически вещества в твърда фаза и устройство за разпръскване на химически вещества в течна фаза) – 2 бр.

- Пясъкоразпръсквач – 2 бр.

- Снегорин - 8 бр.

 

Участникът представя за всяка една обособена позиция Декларация – Образец №2 за механизацията, инструментите, съоръженията и техническото оборудване със съответния и инвентарен номер и/или регистрационен номер, и/или друг, индивидуализиращ номер за чуждестранните лица, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

 

*Забележка 1: Предложените за изпълнение на поръчката инструменти, съоръжения и техническо оборудване може да участват само в една обособена позиция от процедурата на Възложителя АПИ!

В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция от процедурата на Възложителя АПИ, трябва да представи различни инструменти, съоръжения и техническо оборудване за всяка една обособена позиция от процедурата на Възложителя АПИ.

 

4.4. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството и да е сертифициран съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане и/или строителство на пътища.

За доказване на изискването участникът прилага към Техническото предложение – Образец №3 копие на валиден сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, заверен с „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

 

4.5. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за опазване на околната среда и да е сертифициран съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане и/или строителство на пътища.

За доказване на изискването участникът прилага към Техническото предложение Образец №3 копие на валиден сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, заверен с „Вярно с оригинала“, подпис и печат.

 

       V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТА

 

5.1.    Образец № 1 – Административни данни;

5.2     Образец №2 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция от поканата, за всяка от позициите се представя отделна декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване.

5.3.    Техническо предложение за изпълнение на  поръчката:

Указания за изготвяне на Техническото предложение:

Техническото предложение за изпълнение се изготвя по Образец № 3. 

За обособени позиции № 1 и № 2 към Техническото предложение се прилага предложение за изпълнение на примерно задание Приложение №3, което се разработва в съответствие с изискванията и методиката за оценка на Възложителя АПИ.

Участници, чиито Технически предложения за изпълнение на поръчката не отговарят на изискванията на Възложителя АПИ, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция се представя едно техническо предложение за всички обособени позиции /изискването се отнася за обособени позиции №1 и №2/.

Техническото предложение и Предложение за изпълнение се представят, както на хартиен носител (подписани и подпечатани), така и на електронен носител (word), и/или друг подходящ формат.

5.4. Декларация за подизпълнител, съгласно Образец №6;

 

5.5.    Ценовото предложение:

1) Ценово предложение

2) Сметки с попълнени единични цени на предвидените СМР, подписани и подпечатани – оригинал, на хартиен носител и на електронен носител в xls/xlsx формат.

Указания за изготвяне на Ценовото предложение:

Ценовото предложение, се изготвя по Образец №4 и съдържа предложението на участника относно Ценовите параметри за изпълнение, съгласно указанията на Възложителя.

Извън Ценовото предложение не трябва да е посочена никаква информация относно предлаганите от участник в процедурата единични цени и/или части от тях.

Участници, които, по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганите единични цени (и/или части от тях), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

 

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, обособената позиция и подобекта за която се отнася и наименованието на участника, съдържащ: Попълнено и подписано за съответната обособена позиция и подобект ценово предложение и приложенията към него.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от позициите се представят отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията и подобекта за която се отнасят и наименованието на участника.

 

Ценовите предложения на участниците за съответната обособена позиция по отношение на предлаганите от тях единични цени не могат да надвишават пределните такива, определени от Възложителя за настоящата процедура  (изискването се отнася само за обособени позиции №1, № 2 и № 3) като противното е основание за отстраняване на съответния участник от процедурата за съответната обособена позиция!

За обособена позиция № 4 – НАЕМ НА МЕХАНИЗАЦИЯ, Възложителя не поставя пределни цени.

5.6. Декларация за конфиденциалност Образец №5.

5.7. Образец № 7 – списък с изпълнени услуги

 

          5.8. Запечатване

            5.8.1. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва:

Оферта за участие в процедура с предмет:

«..................................» /посочва се наименованието на поръчката/

 

Участник:(посочва се името на участника)

Адрес и телефон/факс и ел. поща: …………..

 

До

„АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Гр. София, 1618

Бул. Цар Борис III, 215, ет.4

деловодство

 

          5.8.2. Пликът включва документите посочени в раздел V „Съдържание на офертата“, както и отделни запечатани непрозрачен пликове с надпис „Ценово предложение“, за съответната обособена позиция, за която участникът кандидатства, който съдържа ценовото предложение.

          5.8.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-горе начин се отстранява от участие в процедурата.

 

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 

Документацията за участие може да се свали свободно от сайта на Дружеството в раздел „Профил на купувача“

 

 1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

 

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

УДЪЛЖЕН Е СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ до 17:30 на 28.02.2023г.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 28.02.2023 г.

 

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

 

 1. ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

1. Образец № 1 – Административни данни;

2.Образец № 2 - Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

3. Образец № 3 - Техническо предложение за изпълнение;

4. Приложение №3 - Примерно задание;

5. Образец № 4 - Ценово Предложение ;

6. Сметки с единични цени за всеки вид дейност  - Приложение Сметка №3;

7. Сметки с единични цени за всеки вид дейност  - Приложение Сметка №4;

8. Сметки с единични цени за предоставяне под наем на механизация /Образец към Сметка  №6/;

9. Образец № 5 - Декларация за конфиденциалност;

10. Образец № 6 - Декларация от подизпълнител;

11. Образец № 7 – Списък с изпълнени услуги

Покана АМ Хемус.pdf
21.02.2023 15:51
Свали
Приложение ОП 4_наем.xls
20.02.2023 18:15
Свали
Prilojenie 3 - Primernо zadaniе(21093613).xls
20.02.2023 18:15
Свали
Smetka 3_ed. ceni za OP1, OP3, OP5 i OP6.xlsx
20.02.2023 18:15
Свали
Образец 1.docx
20.02.2023 18:15
Свали
Образец 2 -Декларация оборудване.docx
20.02.2023 18:15
Свали
Образец 3 - Техническо предложение.docx
21.02.2023 15:50
Свали
Образец 4-Ценово предложение(12178947).doc
20.02.2023 18:15
Свали
Образец 5- Декларация за конфинденциалност.doc
20.02.2023 18:15
Свали
Образец 6 - Декларация от подизпълнител.docx
21.02.2023 11:00
Свали
Образец 7 - списък изпълнени дейности.docx
20.02.2023 18:15
Свали