ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
С ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИНДИКАТИВНА ЦЕНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНА НА ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с предстоящо обявяване на процедура по ЗОП и необходимост от определяне на прогнозна стойност по същата, „Автомагистрали“ ЕАД, кани всички заинтересовани лица, предлагащи софтуерно оборудване с постоянен лиценз за защитена стена ТИП 1, с параметри подробно описани в Техническа спецификация (Приложение 1), да подадат предложение с индикативни цени за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на защитена, информационно-комуникационна инфраструктура на "Автомагистрали" ЕАД“.


Предложението с индикативни цени се подава по образец – Приложение № 2.


Предложените от участници индикативни ценови оферти, не представляват оферта за участие по обществена поръчка и не са обвързващи в случай на последващо участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
С изпращането на индикативната ценова оферта, всеки участник се съгласява, че предложението от него, както и всяка друга представена от него информация, ще бъде публикувана в „Профил на купувача“ на „Автомагистрали“ ЕАД в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Забележка: В случай че не може да се спази принципа за равнопоставеност, на основание чл. 44, ал. 5 от ЗОП, участникът участвал в пазарната консултация, се отстранява от процедурата (ако подаде оферта за същата), ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

Очакваме вашите предложения с индикативни цени в срок до 16:30ч. на 30.04.2024г., изпратени по един от следните начини:

  • на адрес: гр. София , бул. Цар Борис III № 215, ет. 4 – деловодство. Всички документи съдържащи се в офертата, следва да бъдат подписани и подпечатани от участниците или заверени вярно с оригинал – при представяне на копие.
  • по електронната поща в PDF файл, подписани с ел. подпис на адрес: info@avtomagistrali.com

Уведомяваме Ви, че представените в настоящите пазарни консултации индикативни цени, не са обвързващи в случай на последващо участие, при обявяване на поръчката по реда на ЗОП, нито могат да послужат на потенциални участници да получат предимство пред останали участници в хода на процедура за избор на изпълнител.

Настоящата покана се отправя с цел да формира публичност прозрачност на процеса при определянето на прогнозната стойност на поръчката.

Приложения:
Приложение 1 – Техническа спецификация;
Приложение 2 – индикативна ценова оферта;

покана за участие в пазарни консултации
06.02.2024 09:26
Свали
Приложение_№1_-_Техническа_спецификация.pdf
06.02.2024 09:26
Свали
ИНДИКАТИВНА_ОФЕРТА.docx
06.02.2024 09:27
Свали
ИНДИКАТИВНА_ЦЕНОВА_ОФЕРТА.docx
06.02.2024 09:27
Свали